Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Skolēnu individuālo kompetenču un spēju attīstīšanai novirzot vairāk nekā 34 miljonus eiro ES fondu finansējuma, valdība 30. augustā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus, kas reglamentē kārtību, kā tiks izmantots Eiropas Sociālā fonda finansējums. Tas ļaus jau agrīnā vecumā atklāt un attīstīt bērnu talantus, piedāvāt plašu ārpusstundu aktivitāšu klāstu. 

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka projektu līdz 2020. gada 31. decembrim īstenos Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, kuras saņems finansējumu, pamatojoties uz iesniegto pasākumu īstenošanas plānu. Projektu sāks īstenot ne vēlāk kā 2017. gada 1. janvārī.

Tuvāko četru gadu laikā 90% no šī finansējuma nonāks pašvaldībās, 54 % tālāk ieguldot individuālas pieejas attīstībai mācību satura daudzveidīgai apguvei, bet 36 % - individuālas pieejas attīstībai ārpusstundu pasākumiem. Savukārt 10 % finansējuma tiks izmantoti pedagogu tālākizglītībai, paredzot pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes darbam ar skolēniem, kuriem ir atšķirīgs spēju un prasmju līmenis, tostarp iekļaujošas izglītības īstenošanai. Ar šo finansējumu VISC izstrādās ieteikumus pašvaldībām, nodrošinās metodoloģisku atbalstu, tostarp veiksmīgas ārvalstu pieredzes un metodikas aprobāciju, informācijas uzkrāšanu un izstrādāto materiālu datu krātuves izveidi.

Projekta īstenošanā tiks iesaistītas 272 vispārizglītojošās skolas, no tām vismaz 15 Rīgā. Šajās skolās tiks ieviestas jaunas mācību formas - individuāla pieeja skolēna attīstībai mācību satura apguvei stundās un ārpusstundu pasākumos.

Skolēniem ar augstiem mācību rezultātiem tiks sniegts atbalsts zinātniski pētnieciskajai darbībai, dalībai mācību olimpiādēs nacionālā un starptautiskā līmenī. Atbalsts paredzēts arī pedagogiem par papildu darbu ar skolēniem, kuriem ir augsts mācību sasniegumu potenciāls, un pedagogu profesionālajai pilnveidei darbā ar šiem skolēniem.

Paplašinot neformālās izglītības iespējas un nodrošinot daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu skolās, bērni un jaunieši tiks motivēti piedalīties interešu izglītības programmās. Tiks izveidota atbalsta sistēma skolēnu individuālo spēju attīstībai, tai skaitā jauniešu tehniskajai jaunradei, valodu prasmju attīstībai, radošo talantu izkopšanai kultūrizglītības jomā, fiziskās attīstības veicināšanai, kā arī multidisciplināriem pasākumiem, integrējot tajos dažādas izglītības jomas.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.