Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

LKI vaksAkadēmiskās informācijas centrs (AIC) izdevis izglītības terminu skaidrojumus, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju. Izglītības teminu skaidrojumi un ieteikumi to atveidojumiem latviešu valodā apkopoti pētījuma ziņojumā, ar kuru nozares speciālistus AIC plašāk iepazīstinās darba seminārā „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstrutūru kontekstā”, kas notiks 15. septembrī Rīgā.

2015.gadā Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālās koordinācijas punkts EKI (NKP) uzsāka pētījumu ar mērķi apzināt terminoloģiju un to specifisko lietojumu EKI un LKI kontekstā. 2016.gadā, turpinot pētījumu, tika izveidota ekspertu grupa, kura diskusiju rezultātā izstrādāja priekšlikumus terminu atveidojumam latviešu un angļu valodā, kā arī formulēja to definīcijas. Divu gadu darba rezultātā tapusi terminu skaidrojošā vārdnīca, kurā ir iekļauta arī minēto terminu analīze.

„Nepieciešamību veidot šādu terminu skaidrojošo vārdnīcu ir radījušas plašās izmaiņas Eiropas izglītības politikas telpā, kas sevišķi strauji notikušas pēdējo desmit gadu laikā. Eiropas izglītībā ir radušies jauni procesi un pieejas, piemēram, kvalifikāciju ietvarstruktūras jēdziens, kas pakāpeniski ienāk arī Latvijas izglītības politikā un praksē, līdzi nesot jaunus terminus un apzīmējumus, kas to raksturo. Papildus jauniem, mainās agrāk lietoto terminu nozīmes, un izglītības politikas skaidrojošās vārdnīcas palīdz saprast to saturu, nozīmi un lietojumu,” terminu vārdnīcas būtību skaidro AIC direktore Baiba Ramiņa.

Semināra mērķis ir prezentēt izstrādātos priekšlikumus un turpināt diskusiju par terminu lietošanu EKI un LKI kontekstā. Izstrādātos priekšlikumus par atbilstošo terminu lietojumu paredzēts iesniegt Latvijas izglītības politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministrijai.

Seminārs tiek rīkots Eiropas Komisijas projekta „European Qualifications Framework – National Coordination Point” (572373-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA3-EQF-NCP) ietvaros.

Semināra materiāli un pētījuma ziņojums tiks publicēts Nacionālā koordinācijas punkta EKI mājas lapā: http://nki-latvija.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.