Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1.pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanai.

Pasākuma īstenošanas ietvars:

Mērķis: nodrošināt atbalstu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai

Finansējuma saņēmējs, projekta iesniedzējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: 2016.gada otrais ceturksnis – 2020.gada 31.decembris.

Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Pasākuma mērķa grupa

  1. talantīgie izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;
  2. vispārējo izglītības iestāžu pedagogi;
  3. vispārējās izglītības iestādes.

Iznākuma rādītāji:

  • izglītojamo skaits, kuri piedalījušies reģionāla un nacionāla mēroga pasākumos – 6000;
  •  izglītojamo skaits, kuri piedalījušies starptautiska mēroga pasākumos – 200;
  • pedagogu skaits, kuri piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos – 400.

Finansējums: Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 287 350 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 794 247 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 493 103 euro.

Atbalstāmo darbību veidi:

  1. atbalsts izglītojamo zinātniski pētnieciskajai darbībai (zinātniskās konferences, vasaras nometnes, semināri, jauno zinātnieku skola, starptautiskās zinātnes izstādes un konkursi);
  2. nacionāla mēroga mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana un izglītojamo dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
  3. pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar talantīgiem izglītojamiem un talantīgo izglītojamo identificēšanai (metodikas izstrāde un apguve).

Ministru kabineta noteikumu projekts par 8.3.2.1. pasākuma īstenošanu izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 7.janvārī un pasākuma īstenošanai nepieciešami izstrādātie materiāli ir iesniegti izskatīšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomitejas 2016.gada 28.janvāra sēdē. Materiāli pieejami šeit! [ārēja saite].

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.