Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

ESSKF papl IZM

 

„Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”
Nr. 10.1.2.0/15/TP/006


Izglītības un zinātnes ministrija no 2016.gada 7.janvāra  īsteno projektu „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”.   Kopējās projekta izmaksas ir 200000,00 EUR.  

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā un sniegt atbalstu IZM kā ES fondu administrēšanā iesaistītajai institūcijai, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā  

Projektā plānotās darbības:  
1.nodrošināt informācijas izstrāde un izplatīšana par pieejamo ES fondu atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai;  
2.nodrošināt sabiedrības, sociālo partneru un nozares ekspertu līdzdalība plānošanas dokumentu un īstenošanas nosacījumu izstrādē;  
3.nodrošināt zinātnē un pētniecībā nodarbināto informētība un izpratne par Viedās specializācijas stratēģijas ( RIS3)programmu kvalitātes vadību un monitoringu;  

Primāri projekta līdzekļi plānoti kvalitatīvas un viegli uztveramas informācijas izveidei infografiku vai video infografiku  veidā par katru no IZM pārziņā esošajiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 19 specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)ar lietošanas iespējām interneta vidē,sociālajos tīklos,izdruku veidā.  Lai to nodrošinātu ir veikts iepirkums un  šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Svēdra” par infografiku izveidi.

Projekta īstenošanas laikā tiek sagatavotas un sadarbībā ar IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļu izplatītas plašsaziņas līdzekļiem preses relīzes, atbildes uz jautājumiem un komentāri par aktualitātēm ES fondu izglītības un zinātnes jomā. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošinātas mutiskas konsultācijas ikvienam interesentam gan pa telefonu, gan klātienē, kā arī sniegtas atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem elektroniskā pasta adresē – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 PROJEKTA  AKTUALITĀTES

2018.gada 10.oktobrī 

Projekta ietvaros uzsāktas publiskās diskusijas par pētniecisko institūciju un komercsektora sadarbību ES fondu investīciju piesaistē RIS3 stratēģijas īstenošanā

Sadarbībā ar TVRīga24 Izglītības un zinātnes ministrija sākot no 19.oktobra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā rīkos diskusijas  par viedās specializācijas straēģijas (RIS3) attīstību Latvijā. Diskusijās aicināti piedalīties pārstāvji no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes darbinieki no Zemkopības ministrijas un ES fondu koordinējošām institūcijām. Diskusiju mērķis ir pārrunāt nozares aktualitātes, īpašu uzmanību vēršot uz zinātnisko institūciju un komersantu dialoga un sadarbības izvērtējumu.

Pasākuma laikā tiks sniegts  vispusīgs RIS3  jomu attīstības izvērtējums, sniedzot ieskatu arī Eiropas Savienības struktūrfondu programmās, kurās piedaloties, var iegūt finansējumu katras  jomas projektu īstenošanai. Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu projektu ietvaros, sadarbojoties pētniekiem un komersantiem, tiek īstenoti praktiskās ievirzes pētījumi, kas sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu, inovāciju un tehnoloģiju radīšanā. Projektā tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Savukārt programmā “Pecdoktorantūras pētniecības atbalsts” pakāpeniski tiek attīstītas pēcdoktorantu prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte, nodrošinot jauno pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Programmas mērķis ir ļaut mērķtiecīgiem, jauniem zinātniekiem – pēcdoktorantiem realizēt savas pētnieciskās ambīcijas vietējā un starptautiskā līmenī.

Plašāk informāciju par diskusiju norisi skat. -sadaļā  - es-strukturfondi/2014-2020/aktualitates 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 5.februārī  

 

Tiks rīkotas diskusijas - informatīvi semināri par ES fondu investīciju projektu īstenošanas nosacījumiem  augstskolu pārvaldības un  studiju programmu modernizācijai un akadēmisko spēku profesionālajai pilnveidei

Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā š'.g. februārī projekta ietvaros tiks organizēti  semināri  par ES fondu finansētā pasākuma “Inovāciju granti studentiem”;  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” un specifiskā atbalsta mērķa  “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” mērķiem, idejām un projektu atbalstāmajām darbībām. Semināros aicināti piedalīties  augstākās izglītības institūciju pārstāvji un studenti, lai darba grupās diskutējot par inovācijas veicinošas vides izveidi augstskolās, mācībspēku un studentu motivēšanas mehānismiem, augstākās izglītības institūciju sadarbību ar komersantiem un citiem jautājumiem.

Inovatīvu ideju radīšanai un izstrādei augstākās izglītības institūcijām ir jāveicina zinātnes attīstība, jāuzlabo sadarbība ar partneriem – citām augstākās izglītības institūcijām, zinātniskām institūcijām un uzņēmējiem, kas ļautu risināt problēmas multidisciplināri, kā arī iespējami jātuvina studiju process reālām dzīves problēmām un praksei.Augstākās izglītības iestādēm ir svarīgi izprast, kā sadarbība ar uzņēmējiem varētu veicināt ne tikai konkrēta uzņēmuma attīstību, bet arī visas nozares attīstību. Akadēmiskajā vidē ir jāveicina starp-sektoru sadarbība dažādos veidos, tostarp, augstskolās izmantojot uzņēmēju – vieslektoru pakalpojumus. 

Plašāk informāciju par diskusiju norisi skat. -sadaļā  - es-strukturfondi/2014-2020/aktualitates 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2016.gada 16. augusts 

Projekta ietvaros sagatavotas infografikas skolotāju augusta konferencēm par ES fondu pieejamo atbalstu vispārējai un profesionālajai izglītībai  

  Projekta ietvaros sagatavota informācija par to,kāds ES fondu atbalsts pieejamas šajā plānošanas periodā gan vispārējām, gan profeionālajām mācību iestādēm jaunajā macību gadā.  Infografikas izplatāmas gan elektroniskā veidā izglītības iestāžu mājas lapās un sociālajos tīklos, gan izdruku veidā skolotāju un vecāku sapulcēs, lai sabiedrība, it īpaši vecāki  gūtu informāciju par idividuāla atbalsta iespējām skolēniem ar mācību grūtībām vai gluži pretēji individuālo talantu attīstībai. Infografiokas pieejamas un lejuplādējamas šeit. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2016.gada  5.aprīlis 

 

Veikts iepirkums par informatīvo semināru un publisko diskusiju organizēšanu un tehnisko nodrošinājumu 

Lai visefektīvāk nodrošinātu  atgriezenisku saiti un veicina izpratni par ES fondu ieguldījumu mērķiem un to pieejamību, ir plānoto investīciju un nosacījumu apspriešana ar potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,labumu guvējiem un nozares ekspertiem publiskās diskusijās. Tāpēc projekta ietvaros atbilstoši katra SAM pasākuma specifikai tiks organizēti MK noteikumu projektu un vērtēšanas kritēriju sabiedriskās apspriešanas, organizējot seminārus - publiskās diskusijas gan Rīgā, gan reģionos. Šobrīd ir veikta iepirkuma procedūra un noslēgta Vispārējā vienošanās ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, lai visoperatīvāk var nodrošināt tehnisku pasākumu norisi. 

Iepirkums "Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu publicitātes semināru un diskusiju organizēšanas pakalpojumi”organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā. Uzvarētāji ir  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Comperio” (Reģ.Nr.40003676807);  Biedrība “Dizaina Inovāciju Centrs” (Reģ.Nr.40008115452); Rīgas plānošanas reģions (Reģ.Nr.90002222018). Sīkāk ar veikto iepirkumu var iepazīties mājas lapas sadaļā -Publiskie iepirkumi

Pirmie semināri/publiskās diskusijas par IZM pārziņa esošā SAM īstenošanas nosacījumiem plānoti:

  • š.g. 19. aprīlī par SAM 1.1.1.4. " Zinātnisko institūtu kapacitātes attīstība" īstenošanas nosacījumiem,
  • š.g. 22. aprīlī  un 3.maijā Rīgā par  SAM 1.1.1.2 "Atbalsts pecdoktorantūras pētījumiem". 
  • š.g. 11.maijā Jelgavā -LLU jauno zinātnieku lielās intereses dēļ par  SAM 1.1.1.2 "Atbalsts pecdoktorantūras pētījumiem".

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.