Izvēlne

Aptauja

Kurš, jūsuprāt, ir svarīgākais notikums izglītībā 2017.gadā?
Skolu tīkla pētījuma veikšana
Jaunā mācību satura pilotprojekts un sabiedriskā apspriešana
Studējošo un absolventu reģistra ieviešana
Priekšlikums par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolās

Publicēts: 2016-04-05

Pētījuma uzdevumi ir:

 • vispusīgi izvērtēt Latvijas augstākās izglītības iestāžu jeb augstskolu iekšējo pārvaldību, ņemot vērā Eiropas valstu labo praksi un kvalitātes standartus;
 • nodrošināt ekspertu diskusijas un konsultācijas ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem, t.sk. augstskolu vadības pārstāvjiem, Rektoru padomi, Augstākās izglītības padomi (AIP), arodbiedrībām un studējošo organizāciju pārstāvjiem;
 • veikt datu un dokumentu analīzi, lai izvērtētu augstskolu iekšējo pārvaldību, ņemot vērā Viedās specializācijas mērķus un prioritātes.

Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo tās vienlaikus veido Latvijas cilvēkkapitālu, veicina uzņēmumu inovāciju spēju un sniedz zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

 

PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Pētījuma virsmērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu iekšējā pārvaldība. Lai realizētu nepieciešamās reformas, kā arī mērķtiecīgi un efektīvi izmantotu ierobežotos pieejamos resursus, LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir noslēgusi līgumu ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules Banka) par pētījuma veikšanu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei, kuras rezultātā Latvijas sabiedrībai būtu pieejama visaugstākās kvalitātes augstākā izglītība.

Šī Latvijas augstākās izglītības sistēmai nozīmīgā pētījuma īstenošana notiek sadarbībā ar Pasaules Banku. Pētījuma projektu finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

 

KAS IR PASAULES BANKA?

Pasaules Banka ir pasaulē lielākais institucionālais investors, kura primārie mērķi ir nabadzības apkarošana, jaunattīstības un attīstības valstu ekonomiskās izaugsmes stimulēšana. Tā ir dibināta 1944. gadā ANO konferencē Bretonvudā (ASV). Šodien Pasaules Bankas grupa sastāv no piecām savstarpēji cieši saistītām institūcijām:

 • Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstība banka (International Bank for Reconstruction and Development);
 • Starptautiskā attīstības asociācija (International Development Association);
 • Starptautiskā finanšu korporācija (International Finance Corporation);
 • Daudzpusējo investīciju garantiju aģentūra (Multilateral Investment Guarantee Agency);
 • Starptautiskais investīciju strīdu noregulēšanas centrs (International Center for Settlement of Investment Disputes).

 

 

PĒTĪJUMA GAITA

Pētījuma projekts tiek īstenots no 2016. gada maija līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Pētījumam ir divi posmi, to rezultātā kopumā tiks sagatavoti seši ziņojumi.

Pirmajā posmā, kura īstenošana notika no 2016. gada maija līdz 2017. gada aprīlim, tika pētīta zemāk uzskaitīto valsts augstskolu iekšējā finansēšana un pārvaldība. Ekspertu uzdevums bija apzināt iespējas, kā Eiropas valstīs izmantotie, uz rezultātiem balstītie iekšējās pārvaldības modeļi var tikt piemēroti Latvijas valsts dibinātajām augstskolām, uzlabojot to darbību.

Pētījuma pirmajā posmā piedalījās septiņas valsts augstskolas:

 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Latvijas Universitāte
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Vidzemes Augstskola

Rezultātā tika izstrādāti trīs ziņojumi un viens starpziņojums.

Ziņojumā “Starptautiskās tendences un labā prakse augstākās izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā” detalizēti raksturotas prasību kopas labiem iekšējās finansēšanas modeļiem, kā arī labiem iekšējās pārvaldības pasākumiem.

Ziņojumā “Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība: ziņojums par faktisko stāvokli” sniegts analizēto valsts augstskolu iekšējās finansēšanas un pārvaldības stipro un vājo pušu izvērtējums (status quo ziņojums). Šī status quo analīze tika veikta, balstoties uz iepriekšminētajām prasību kopām.

Pētījuma pirmā posma noslēgumā, pamatojoties uz abiem iepriekš tapušajiem ziņojumiem, eksperti sagatavoja rekomendācijas Latvijas augstskolām to iekšējās finansēšanas modeļu un iekšējās pārvaldības pasākumu pilnveidošanai, kā arī Latvijas politikas veidotājiem nozares finansēšanas reformu sekmīgas īstenošanas turpināšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Rekomendācijas apkopotas ziņojumā “Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība: ieteikumi”.

Pētījuma pirmajā posmā iekšējās pārvaldības pasākumu izvērtēšanas kontekstā tika sagatavots arī starpziņojums “Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā”. Starpziņojumā eksperti izvērtē Latvijas doktorantūras un promocijas sistēmas pārvaldības stiprās un vājās puses, kā arī sniedz ieteikumus tas uzlabošanai.

Šobrīd, pētījuma otrajā posmā, kas norit no 2017. gada maija līdz 2018. gada aprīlim, tiek pētīti sešu valsts augstskolu akadēmiskā personāla karjeras attīstības aspekti. Īpaša uzmanība pievērsta rūpēm par doktorantūras kvalitāti, t.sk., doktorantūras sasaistei ar Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un prioritātēm, kā arī akadēmiskā personāla atjaunotnes nodrošināšanai. Ekspertu uzdevums ir sagatavot faktiskās situācijas izvērtējumu un rekomendējamos modeļus, kas veicinātu inovācijas prasmju attīstību, stiprinātu akadēmiskā personāla atjaunotni, motivāciju un mobilitāti, kā arī nodrošinātu studiju procesa un pētniecības integrāciju.

Pētījuma otrajā posmā piedalās:

 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Latvijas Universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Vidzemes Augstskola

Rezultātā tiks izstrādāti trīs ziņojumi.

Šobrīd ir izstrādāts ziņojums par starptautisko labo praksi akadēmiskās karjeras jomā. Janvāra vidū tiks pabeigts ziņojums par faktisko situāciju Latvijā saistībā ar akadēmiskā personāla atjaunotni (doktorantūra un pēcdoktorantūra), atlasi, karjeras attīstību un atalgošanu (status quo ziņojums).

Paralēli darbam pie pirmajiem diviem ziņojumiem, tika izstrādātas ES struktūrfondu programmas: SAM 8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un SAM 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”.

Pētījuma otrā posma noslēgumā taps trešais, abos iepriekšminētajos ziņojumos balstīts, rekomendāciju ziņojums cilvēkresursu politikas procesu pilnveidei Latvijas augstskolās.

Augstskolu dalība pētījumā ir brīvprātīga, un tai ir nozīmīgā loma: pirmkārt, status quo ziņojumos apkopotās informācijas analīze ļaus IZM mērķtiecīgāk izstrādāt ES Struktūrfondu programmas augstskolu pārvaldības pilnveidei un akadēmiskā personāla stiprināšanai, savukārt augstskolām – labāk saprast, kādās jomās tās jau ir īstenojušas labu praksi un kurās jāveic papildu pasākumi. Turklāt augstskolas katrā pētījuma posmā saņem individuālus un konfidenciālus Pasaules Bankas ekspertu ieteikumus savas attīstības sekmēšanai.

Pētījuma pirmajā posmā saņemtās Pasaules Bankas ekspertu rekomendācijas ir iestrādātas ES Struktūrfondu programmā – specifiskā atbalsta mērķī (SAM) 8.2.3 “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”, kura īstenošanas uzsākšana plānota 2018. gada nogalē.

 

ATGRIEZENISKĀS SAITES NODROŠINĀŠANA

 • 2017. gada decembrī saņemts pirmais pētījuma otrajā posmā tapušais ziņojums – par labu starptautisko praksi akadēmiskās karjeras jomā. Janvāra sākumā ziņojums izsūtīts pētījumā iesaistītajām augstskolām un citiem augstākās izglītības nozares pārstāvjiem. Pētījumā iesaistītajām augstskolām būs iespēja sniegt viedokli par ziņojumu seminārā, kas notiks 2018. gada 22. janvārī.
 • No 2017. gada 4. līdz 8. septembrim Latvijā darba vizītē viesojās Pasaules Bankas ekspertu grupa, lai tiktos ar IZM, AIP, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA), Latvijas Studentu apvienības (LSA), kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem. Lai veiktu klātienes intervijas, eksperti apmeklēja sešas pētījuma otrajā posmā iesaistītās augstskolas. Katrā augstskolā eksperti tikās ar tās rektoru, prorektoriem, personāla departamentu vadītāju un speciālistiem, kā arī ar mācībspēkiem, jaunajiem zinātniekiem un doktorantiem. Sanāksmēs tika diskutēts par jautājumiem, kas skar akadēmiskā personāla atjaunotni (doktorantūru, pēcdoktorantūru), atlasi un karjeras attīstību, kā arī atalgošanu.
 • Pētījuma pirmā posma rezultātu prezentēšana notika darba seminārā 2017. gada 14. jūnijā. Tajā augstskolu, ministriju, AIP, LJZA, LSA, Latvijas Darba devēju konfederācijas, arodbiedrību, kā arī citu pētījumā ieinteresēto pušu pārstāvji kopā ar Pasaules Bankas ekspertiem diskutēja par augstskolu gatavību augstākās izglītības modernizācijas izaicinājumiem un pasākumiem augstskolu pārvaldības stiprināšanai. Semināra pirmajā daļā Pasaules Bankas eksperti prezentēja Latvijas augstskolu iekšējās pārvaldības un finansēšanas izpētes rezultātus un ieteikumus, kā stiprināt augstskolu darbību. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar plānotajām IZM iniciatīvām pētījuma rezultātu aprobācijā. Semināra otrā daļa ievadīja pētījuma otro posmu: tika diskutēts par akadēmiskā personāla attīstības tendencēm Eiropā un faktisko situāciju Latvijā. Notika augstskolu apzināšana brīvprātīgai dalībai pētījuma otrajā posmā.
 • Ekspertu vizītes laikā, 2017. gada 12. un 13. jūnijā, notika sanāksmes ar augstskolu personāla specialistiem, kā arī ar AIP, LJZA un LSA pārstāvjiem, lai pārrunātu redzējumu par augstākās izglītības modernizācijas vadību. Tika noorganizēta telefonkonference ar ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” politikas atbalsta instrumenta ekspertiem.
 • 2017. gada februārī un martā notika darbs pie rekomendāciju ziņojuma satura saskaņošanas un pirmās versijas apspriešana. Pētījumā iesaistītās augstskolas tika lūgtas sniegt viedokli par rekomendācijām. Tika gatavota informācija Pasaules Bankas ekspertiem par ES Struktūrfondu programmām augstākās izglītības jomā.
 • 2016. gada decembrī saņemti divi pētījuma pirmajā posmā tapušie ziņojumi: ziņojums par starptautiskajām tendencēm un labo praksi augstākās izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā, kā arī ziņojums par Latvijas augstskolu iekšējās finansēšanas un pārvaldības faktisko stāvokli.
 • 2016. gada novembrī Pasaules Bankas eksperti sadarbībā ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta ekspertiem sagatavoja starpziņojumu par doktorantūras studiju un promocijas sistēmas pārvaldību Latvijā, sniedzot ieteikumus to pilnveidei.
 • 2016. gada 23. novembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika IZM rīkots seminārs par Latvijas augstskolu iekšējo finansēšanu un pārvaldību, t.sk. doktorantūras un promocijas sistēmas pārvaldību. Seminārā piedalījās augstskolu, Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Universitāšu asociācijas pārstāvji. Seminārā tika apspriesti Pasaules Bankas ekspertu ieteikumi augstskolām un izglītības politikas veidotājiem, ņemot vērā 2016. gada jūnija un septembra ekspertu vizītēs konstatēto. Tikšanās laikā tika izvērtētas iespējamās reformas, lai pilnveidotu augstskolu iekšējo finansēšanu un pārvaldību, kā arī efektīvāk organizētu studijas doktorantūrā. Tāpat arī eksperti dalījās labās prakses piemēros par iekšējās finansēšanas un pārvaldības principiem dažādās Eiropas augstskolās.
 • Eiropas Universitāšu asociācijas vecākā padomniece Andrē Sursoka (Andrée Sursock) apkopoja informāciju par promocijas procesu un ar to saistītajiem administratīvajiem jautājumiem, par promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendencēm, kā arī iepazīstināja Latvijas augstskolu pārstāvjus ar promocijas procesa organizēšanu un labās prakses piemēriem citās Eiropas valstīs. Sarunās iegūtā informācija un viedokļi tika apkopoti un analizēti noslēguma seminārā IZM telpās 27. septembrī.
 • 2016. gada 26. un 27. septembrī Rīgā strādāja trīs Pasaules Bankas augstākās izglītības eksperti, kuri tikās ar Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem.

TURPMĀKĀS AKTIVITĀTES

22. janvārī notiks seminārs “Akadēmiskā personāla stiprināšana: laba starptautiskā prakse”. Seminārā trīs Pasaules Bankas eksperti prezentēs pirmo pētījuma otrajā posmā tapušo ziņojumu “Akadēmiskā karjera: laba starptautiskā prakse”; notiks diskusijas par labas starptautiskās prakses ieviešanu Latvijas augstskolās akadēmiskās karjeras jomā, īstenojot SF programmas akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei (SAM 8.2.2.) un augstskolu pārvaldības pilnveidei (SAM 8.2.3.).

Janvāra vidū tiks pabeigts un iesniegts otrais pētījuma otrā posma ziņojums – par faktisko situāciju Latvijā akadēmiskās karjeras jomā, savukārt trešais – rekomendāciju ziņojums – tiks iesniegts 2018. gada aprīlī. Pēc ziņojumu saņemšanas pētījumā iesaistītās augstskolas tiks lūgtas sniegt viedokli par ziņojumu saturu un rekomendācijām.

Projekta noslēguma vizīte un seminārs tiek plānoti 2018. gada 23. aprīlī. Līdz tam iecerēts sagatavot pētījuma ziņojumu izdevumu oriģinālvalodā.

 

PĒTĪJUMA ZIŅOJUMI

Angliski:

Academic Careers: Learning from Good International Practice (.pdf)

International Trends and Good Practices in Higher Education Internal Funding and Governance (.pdf)

Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Status Quo Report (.pdf)

Internal Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Recommendations (.pdf)

Latvian doctoral studies and promotion system (.pdf)

Latviski*:

Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā (.pdf)

Starptautiskās tendences un laba prakse augstākās izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība - status quo (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība: ieteikumi (.pdf)

 

2017. GADA 14. JŪNIJA SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

HEInnovate: A Guiding Framework For The Innovative And Enterpreneurial Higher Education Institution (.pdf)

Andrée Sursock. Doctoral education: European trends (.pdf)

Latvia Higher Education. Good Academic Careers (.pdf)

Internal Funding And Governance: Recommendations (.pdf)

Research on university-internal governance in Latvian HEIs: planned interventions (.pdf)

Zinātņu doktori 2015.gadā. Informatīvais apskats (.pdf)

Akadēmiskā karjera Francijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Somijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Nīderlandē (.pdf)


SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Pasaules Bankas mājaslapa http://www.worldbank.org/

Pasaules Bankas pētniecisko publikāciju datubāze “Open Knowledge Repository


PROJEKTA MATERIĀLI

Internal consequences of external performance-based funding of universities – some German experiences (.pdf)

Internal consequences of external performance-based funding – some Finnish experiences (.pdf)

State of Implementation of the New System-level Performance-based Funding Model (.pdf)

Internal governance and financing of HEIs in Latvia: Focal points for Project Phase I (.pdf)

Outlook on the Cooperation between Ministry of Education and Science and the World Bank (.pdf)


*Ja ziņojumu teksts angļu valodā atšķiras no ziņojumu teksta tulkojuma latviešu valodā, tad priekšroka tiek dota tekstam angļu valodā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.