Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Pētījuma uzdevumi ir:

 • vispusīgi izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldību, ņemot vērā Eiropas valstu praksi un kvalitātes standartus;
 • nodrošināt ekspertu diskusijas un konsultācijas ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem, augstākās izglītības institūciju vadības pārstāvjiem, Rektoru padomi, Augstākās izglītības padomi, arodbiedrībām un studējošo organizāciju pārstāvjiem,
 • veikt datu un dokumentu analīzi, lai izvērtētu augstskolu iekšējo pārvaldību, ņemot vērā Viedās specializācijas mērķus un prioritātes.

Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo tās vienlaikus veido Latvijas cilvēkkapitālu un uzņēmumu inovāciju spēju un rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.


PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Pētījuma primārais mērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu pārvaldība. Lai realizētu šīs reformas, kā arī mērķtiecīgi un efektīvi izmantotu ierobežotos valsts budžeta resursus, LR Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu ar Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku (turpmāk – Pasaules banka) par pētījuma veikšanu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei un modernizācijai, kurai pateicoties, Latvijas sabiedrībai būtu pieejama visaugstākās kvalitātes augstākā izglītība.

Šī Latvijas izglītības sistēmai nozīmīgā pētījuma īstenošana ir nodrošināta sadarbībā ar Pasaules banku, tā notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.


KAS IR PASAULES BANKA?

Pasaules banka (turpmāk – PB) ir pasaulē lielākais institucionālais investors, kura primārie mērķi ir nabadzības apkarošana, jaunattīstības un attīstības valstu ekonomiskās izaugsmes stimulēšana. Tā ir dibināta 1944.gadā ANO konferencē Bretonvudā (ASV). Šodien PB grupa sastāv no piecām savstarpēji cieši saistītām institūcijām:

 • Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas (SRAB, International Bank for Reconstruction and Development);
 • Starptautiskās attīstības asociācijas (SAA, International Development Association);
 • Starptautiskās finanšu korporācijas (SFK, International Finance Corporation);
 • Daudzpusējās investīciju garantiju aģentūras (DIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency) un
 • Starptautiskā investīciju strīdu noregulēšanas centra (SISNC, International Center for Settlement of Investment Disputes).

 

PĒTĪJUMA GAITA

Pētījums tiek īstenots laika posmā no 2016. gada maija līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Pētījums tiek īstenots divos posmos, par tiem sagatavojot kopumā sešus ziņojumus. Pirmajā posmā, kura īstenošana notiek no 2016. gada maija līdz 2017.gada aprīlim, tiek pētīta zemāk uzskaitīto augstskolu iekšējā pārvaldība un finansēšana; tiek meklētas iespējas, kā Eiropas valstīs izmantotie, uz rezultātiem balstītie iekšējās pārvaldības modeļi var tikt piemēroti Latvijas valsts dibinātajām augstskolām.
Otrajā posmā (2017. gada maijs – 2018. gada aprīlis) tiks īstenots specifiskais atbalsta mērķis, proti, stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās: šī mērķa ietvaros tiks izvērtētas starptautiskās tendences un labās prakses augstskolu cilvēkresursu politikas ieviešanā. Liels uzsvars tiks likts uz doktorantūru un akadēmiskā personāla atjaunotni. Tiks vērtēta doktorantūras programmu kvalitāte, tai skaitā sasaiste ar Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un prioritātēm, kā arī programmu satura sasaiste ar studējošo inovācijas kompetences attīstības uzdevumiem.
Ekspertu uzdevums ir sagatavot secinājumus un rekomendējamos modeļus, kas veicina inovācijas prasmju attīstību, stiprina akadēmiskā personāla atjaunotni, motivāciju un mobilitāti, kā arī nodrošina pētniecības un studiju integrāciju.

Pētījumā piedalās augstskolas, kuras izteica vēlēšanos iesaistīties projekta darbā un dot savu ieguldījumu augstskolu pārvaldības uzlabošanā:

 • Latvijas Universitāte;
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
 • Vidzemes augstskola;
 • Daugavpils Universitāte;
 • Latvijas Mākslas akadēmija.

 

ATGRIEZENISKĀS SAITES NODROŠINĀŠANA

2016. gada 26. un 27.septembrī Rīgā strādāja trīs PB izglītības eksperti, kuri tikās ar Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem.
Eiropas Universitāšu asociācijas vecākā konsultante Andrē Sursoka (Andrée Sursock) apkopoja informāciju par promocijas procesu un ar to saistītajiem administratīvajiem jautājumiem, par promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendencēm, kā arī iepazīstināja Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvjus ar promocijas procesa organizēšanu un labās prakses piemēriem citās Eiropas valstīs. Sarunās iegūtā informācija un viedokļi tika apkopoti un analizēti noslēguma seminārā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) telpās 27.septembrī.
2016. gada 23. novembrī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika IZM rīkotais seminārs par Latvijas augstākās izglītības institūciju iekšējo pārvaldību un finanšu plānošanu, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar promocijas procesu un doktorantūru. Seminārā piedalījās pārstāvji no augstākās izglītības iestādēm, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Universitāšu asociācijas. Seminārā tika apspriesti PB ieteikumi augstskolām un izglītības politikas veidotājiem, ņemot vērā šā gada jūnija un septembra ekspertu vizītēs konstatēto. Tikšanās laikā tika izvērtētas iespējamās reformas, lai pilnveidotu augstākās izglītības institūciju iekšējo pārvaldību un finanšu vadību, kā arī efektīvāk organizētu studijas doktorantūrā. Tāpat arī eksperti dalījās labās prakses piemēros par iekšējās pārvaldības principiem un finanšu sadali dažādās Eiropas augstākās izglītības institūcijās.
2016. gada novembrī PB eksperti sadarbībā ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta (AIZID) ekspertiem sagatavoja ziņojumu par doktorantūras studijām un promocijas procesu Latvijā, kā arī individuālās rekomendācijas augstskolām.
2016. gada decembrī saņemts PB ekspertu veidotais Status Quo ziņojums par Latvijas augstākās izglītības institūciju iekšējo pārvaldību un finanšu sadalījumu, kā arī apkopojums par starptautiskajām labajām praksēm saistībā ar minēto tēmu.
2017. gada februārī notika darbs pie gala ziņojuma (rekomendāciju) satura saskaņošanas un pirmās versijas apspriešana. Projektā iesaistītās augstskolas tika lūgtas sniegt viedokli par rekomendācijām. Tika gatavota informācija PB ekspertiem par ESF fondiem, kas pieejami augstākās izglītības jomā.

 

TURPMĀKĀS AKTIVITĀTES

Pētījuma ziņojumu prezentēšanai līdz šim ir notikušas sekojošas publiskās apspriešanas: viens darba seminārs 2016. nogalē un otrs – šogad, 14. jūnijā.
Paredzēts, ka pirms pētījuma noslēguma konferences PB ekspertu grupa ieradīsies tehniskajā vizītē, kura varētu notikt šīgada rudenī.
Konference pētījuma gala rezultātu prezentēšanai un apspriešanai notiks 2018. gada pirmajā ceturksnī.


PĒTĪJUMA ZIŅOJUMI

Angliski:

Andrée Sursock: Latvian doctoral studies and promotion system (.pdf)
International Trends and Good Practices in Higher Education Internal Funding and Governance (.pdf)

World Bank Reimbursable Advisory Service on Higher Education Internal Funding and Governance in Latvia. Internal Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Status Quo Report (.pdf)

Internal Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Recommendations (.pdf)

Latviski:

Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā (.pdf)

Starptautiskās tendences un laba prakse augstākās izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība - status quo (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība: ieteikumi (.pdf)

 

2017. GADA 14. JŪNIJA SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

HEInnovate: A Guiding Framework For The Innovative And Enterpreneurial Higher Education Institution (.pdf)

Andrée Sursock. Doctoral education: European trends (.pdf)

Latvia Higher Education. Good Academic Careers (.pdf)

Internal Funding And Governance: Recommendations (.pdf)

Research on university-internal governance in Latvian HEIs: planned interventions (.pdf)

Careers of Doctorate Holders (.pdf)

Akadēmiskā karjera Francijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Somijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Nīderlandē (.pdf)


SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Pasaules Bankas mājaslapa http://www.worldbank.org/

Pasaules Bankas pētniecisko publikāciju datubāze “Open Knowledge Repository


PROJEKTA MATERIĀLI

Internal consequences of external performance-based funding of universities – some German experiences (.pdf)
Internal consequences of external performance-based funding – some Finnish experiences (.pdf)
State of Implementation of the New System-level Performance-based Funding Model (.pdf)
Internal governance and financing of HEIs in Latvia: Focal points for Project Phase I (.pdf)

Outlook on the Cooperation between Ministry of Education and Science and the World Bank (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.