Izvēlne

Aptauja

Vai zini, kas ir darba vidē balstītas mācības?
Jauna veida piedāvājums profesionālajā izglītībā
10
Liela daļa mācību notiek pie darba devēja
20
Cieša uzņēmumu iesaiste mācību procesā
17
Labāk sagatavo audzēkni darbam profesijā
9
Visi minētie varianti
100

Kopējais balsu skaits: 156

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visas valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veic darbu ar jaunatni un nodrošina jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai. Jaunatnes politikas pamatā ir darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu no valsts politikas jomām, tāpēc tā ir starpnozaru politika, vienlaikus īstenojot specifiskus jaunatnes politikas uzdevumus: atbalsts jaunatnes iniciatīvām, neformālā izglītība, iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, informācijas pieejamība.

Pašvaldības, īstenojot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā un citus pasākumus, kas sekmē jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

 

Latvijas jaunieši skaitļos

Brīvais laiks Dzīves kvalitāte Līdzdalība Skaitļi Sociālais kapitāls
BrivaisLaiks1 dziveskvalitate1 jauniesulidzdaliba1 RAKSTUROJUMS1 soc kapitals1
BrivaisLaiks2 dziveskvalitate2 jauniesulidzdaliba2 RAKSTUROJUMS2 soc kapitals2

 

Valsts informatīvā lapa par jaunatnes politiku Latvijā (.pdf)

Atbalsta instrumenti jauniešiem - uzņēmējiem (.pdf)

„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” aicinājums piedalīties (.pdf)

„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” Darba uzdevums (.pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 8.punktu, plāno slēgt līdzdarbības līgumu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līguma projektu.

"Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu" līdzdalības līguma projekts(.pdf)

 

Apmeklē portālu par jauniešiem un jaunatnes politiku www.jaunatneslietas.lv!

 

Apakšsadaļas:

Jaunatnes organizāciju saraksts

Projekti

Līdzdalības mehānismi

Pašvaldību jaunatnes politika

Starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.