Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visas valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veic darbu ar jaunatni un nodrošina jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai. Jaunatnes politikas pamatā ir darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu no valsts politikas jomām, tāpēc tā ir starpnozaru politika, vienlaikus īstenojot specifiskus jaunatnes politikas uzdevumus: atbalsts jaunatnes iniciatīvām, neformālā izglītība, iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, informācijas pieejamība.

Pašvaldības, īstenojot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā un citus pasākumus, kas sekmē jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

 

Latvijas jaunieši skaitļos

Brīvais laiks Dzīves kvalitāte Līdzdalība Skaitļi Sociālais kapitāls
BrivaisLaiks1 dziveskvalitate1 jauniesulidzdaliba1 RAKSTUROJUMS1 soc kapitals1
BrivaisLaiks2 dziveskvalitate2 jauniesulidzdaliba2 RAKSTUROJUMS2 soc kapitals2

 

Valsts informatīvā lapa par jaunatnes politiku Latvijā (.pdf)

Atbalsta instrumenti jauniešiem - uzņēmējiem (.pdf)

Konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” nolikums (.pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” 2017.un 2018.gadā.

Konkursa uzdevumi:

•             organizēt strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus;
•             organizēt jauniešu aptauju par jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm strukturētā dialoga ietvaros;
•             organizēt diskusijas par strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;
•             sagatavot jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm;
•             sagatavot atskaites par notikušajām aktivitātēm un mediju monitoringu;
•             sniegt atzinumus par Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dokumentiem, apkopojot jauniešu viedokļus no Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni un nav Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijas;
•             nodrošināt Latvijas jauniešu interešu pārstāvniecību Eiropas Jaunatnes Forumā;
•             nodrošināt Pilnvarotās institūcijas kā oficiālā partnera pārstāvniecību Jauniešu Garantijas ieviešanā.

Konkursa nolikums pieejams ministrijas tīmekļa vietnē: www.izm.gov.lv sadaļā “Jaunatne,” kā arī ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā – Vaļņu ielā 2, 317.kabinetā.

Pieteikumi jāiesniedz ministrijā līdz 2017.gada 24.martam, nogādājot tos personīgi ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamentam vai nosūtot pa pastu – Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050 (pasta zīmogs – 2017.gada 24. marts) norādot “Pieteikums līdzdarbības līguma slēgšanai”.

Termiņš, kādā iesniedzams papildu informācijas pieprasījums ir 2017.gada 8.marts.

Pieteikumu atvēršana plānota 2017.gada 29.martā plkst.10:00, ministrijā, Vaļņu ielā 2, Rīgā.
          
Ministrija triju darba dienu pēc tam, kad ir izvēlēta atbilstošākā privātpersona, paziņos lēmumu privātpersonām, kuras pieteikušās līdzdarbības līguma slēgšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 23.punktu, Izglītības un zinātnes ministrija publicē Līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” projektu.

 

Apmeklē portālu par jauniešiem un jaunatnes politiku www.jaunatneslietas.lv!

 

Apakšsadaļas:

Jaunatnes organizāciju saraksts

Projekti

Līdzdalības mehānismi

Pašvaldību jaunatnes politika

Starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.