Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Pamatnostādnes

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam 

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam 

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.–2020. gadam 

Sporta politikas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam 

Plāni

Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam

Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam 

Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam 

Ziņojumi

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"

Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā"

"Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās"""

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam""

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums par neformālajā Kosmosa padomes 2016.gada 30.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

"Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā""

Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā""

Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT" 

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem psihologu pieejamības nodrošināšanai izglītības iestādēs nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem un finanšu resursiem 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā" ietvertā pasākuma plāna izpildi 2015. un 2016. gadā" 

Informatīvais ziņojums par 2016.gada 27.janvāra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem (.pdf)

Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām darbībām un priekšatlases kritērijiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros" (.pdf)

Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā" 

Informatīvais ziņojums par valsts kapitālsabiedrībām, kurām iepriekšējā saimnieciskajā gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai tika piešķirtas valsts budžeta subsīdijas vai dotācijas

Informatīvais ziņojums par zinātnes starptautisko izvērtējumu 

Informatīvais ziņojums par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi 

Informatīvais ziņojums par Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmu 

Valdības deklarācija

Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību [ārēja saite uz .pdf failu]

Koncepcijas

Koncepcija "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.