Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais

MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" [ārēja saite]

MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" [ārēja saite]

MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" [ārēja saite]

MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" [ārēja saite]

MK 2005.gada 25.oktobra  noteikumi Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" [ārēja saite]

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" [ārēja saite]

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" [ārēja saite]

MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" [ārēja saite]

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.