Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

1. Diagnostikas posms: 2018. gada 3. ceturksnis (septembris) – 2019. gada 4. ceturksnis

Diagnostikas posms paredz Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības, finansēšanas un atbilstības darba tirgum izvērtējumu, balstoties uz starptautiski salīdzinošiem datiem un OECD valstu labo praksi. Tiks veikts Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam rīcības virzienu novērtējums, tiks apzināts iesaistīto pušu viedoklis par prioritāri risināmajiem izaicinājumiem un sagatavotas rekomendācijas mākamajām politikas plānošanas periodam. Plānotas 4 ekspertu misijas Latvijā, kuru laikā tiks organizēti darbsemināri un intervijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

2. Rīcības posms: 2020. gada 1. ceturksnis – 2020. gada 4. ceturksnis

Rīcības posms paredz identificēt politikas kontekstu un izaicinājumus nākošajam politikas plānošanas periodam. Tā ietvaros tiks veikta Izglītības un prasmju pamatnostādņu 2021.-2027. gadam koncepcijas izstrāde, izvirzot nākamā politikas plānošanas perioda mērķus un prioritātes, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, kā arī finansējuma avotus. Tiks nodrošināts atbalsts politikas plānošanas dokumenta “Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” sagatavošanai. Plānotas 3 ekspertu misijas Latvijā, to laikā notiks konsultācijas un diskusijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

Projekta pasākuma kalendārs

Projekta pasākumu kalendārs tiks papildināts atbilstoši aktuālajai situācijai.

 

Datums Pasākums
12. 09. 2018. OECD ekspertu sanāksme ar projekta koordinatoriem
13. 09. 2018. Projekta starpinstitucinālās darba grupas sanāksme
Ministra K. Šadurska tikšanās ar OECD ekspertiem
Augsta līmeņa darba seminārs – projekta atklāšana
14. 09. 2018. OECD misijas darba sanāksme ar projekta koordinatoriem
27. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas darba seminārs (Parīzē)
28. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas konsultatīvās grupas sēde (Parīzē)
11.-15. 02. 2019. OECD ekspertu 2. misija uz Rīgu, kuras ietvaros notiks Diagnostikas seminārs sociālajiem un sadarbības partneriem primāri risināmo izaicinājumu identificēšanai (semināra datums tiks precizēts)
marts – aprīlis 2019. Labas prakses seminārs, kurā OECD eksperti prezentēs Latvijas kontekstam atbilstošo citu valstu praksi, kā arī Latvijā identificētos labas prakses piemērus
septembris 2019 OECD Diagnostikas ziņojuma par Latviju publicitātes pasākums

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.