Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218
Valsts finansējums zinātnei Zinātnes politika
Prioritārie virzieni zinātnē Pētījumi un statistika
Zinātniskās institūcijas

Latvijā līdz 2030. gadam ir nosprausts mērķis izveidot stabilu pētniecības un attīstības cilvēkkapitālu, bet līdz 2020. gadam – koncentrēt pētniecību 20 spēcīgās zinātniskajās institūcijās, - tādās, kas būtu uzticams partneris pasaules pētniecības organizācijām, veiksmīgi konkurētu Eiropas pētniecības programmās un veiktu pētījumus Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi zinātnisko institūciju pašu iniciētās un īstenotās strukturālās izmaiņas, atvēlot tam 11 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām resursu konsolidācijas process turpinās, vāji novērtēto institūtu resursu integrējot tajos institūtos, kuros valsts turpmāk attīstīs pētniecību. Ir radīts tāds institucionālais ietvars, kas ir vērsts uz izcilības un atbilstības tautsaimniecības attīstībai stimulēšanu zinātnisko institūciju darbā.

No 2014.gada sākuma:
1)    sadarbībā ar nozari ir izdevies palielināt valsts budžeta finansējumu zinātnei un noturēt šo palielinājumu pagājušā gada budžeta konsolidācijā;
2)    ir mainīti pētniecības projektu vērtēšanas nosacījumi:
            a.    pētniecības projektus vērtē pēc būtības, saskaņā ar Eiropā pieņemtiem principiem, izmantojot starptautisku ekspertīzi;
3)    ir mainīti zinātnes institūcijas bāzes finansēšanas nosacījumi:
            a.    valsts budžeta finansējums tiek piešķirts tikai konkurētspējīgām zinātniskajām institūcijām, kurās strādā vismaz 25 zinātnieki (PLE);
            b.    snieguma kritēriji ļauj piešķirt vairāk finansējuma zinātniskajām institūcijām, kurās noris intensīvāka pētniecība un kuras uzrāda labākus darba rezultātus;
            c.    sociālās un humanitārās zinātnes tiek vērtētas atsevišķi no dabas, dzīvības un inženierzinātnēm;
4)    ir ieviesti stimuli pētniecības un augstākās izglītības ciešākai integrācijai, proti,:
            a.    augstākās izglītības snieguma finansējums;
            b.    daļa no augstākās izglītības mācībspēku atalgojuma tiek finansēta no zinātnes bāzes;
            c.    pētniecības projektu finansējuma nosacījumi atļauj pieņemt darbā studentus;
5)    ir izveidota valsts ieguldījumu pētniecības un attīstības atdeves monitoringa sistēma;
6)    ar 11 miljoniem eiro ir atbalstītas zinātnisko institūciju pašu iniciētās un īstenotās strukturālās izmaiņas, kas paredz pētniecības izcilības un būtiskuma stiprināšanu, un resursu koncentrāciju;
7)    ir sagatavota otrā konsolidācijas kārta, kas paredz atlikušo vāji novērtēto institūtu resursu integrāciju tajos institūtos, kuros valsts turpmāk attīstīs pētniecību.

Pēdējo divu gadu laikā paveikti nozīmīgi darbi Latvijas zinātnes konsekventai virzībai uz konkurētspējas celšanu un spēcīgu zinātnisko institūciju izveidei un attīstībai. Līdz šim paveikto un turpmākos veicamos soļus 2016. gada 19. aprīlī analizēja konferencē “Zinātniskā institūcija Eiropā 2030: izcilības, atbilstības un konkurētspēja izaicinājumi”, izvērtējot zinātnisko institūciju konsolidācijas un attīstības projektu rezultātus.

Pieredzē dalījās gan universitātes, kas veica strukturālas pārmaiņas, gan institūti, kas strādāja pie savas izcilības stiprināšanas stratēģijām: Latvijas Universitāte (.pdf), Rīgas Tehniskā universitāte (.pdf), Organiskās sintēzes institūts (.pdf), Daugavpils Universitāte  (.pdf), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs  (.pdf), LU Cietvielu fizikas institūts (.df), kā arī Izglītības un zinātnes ministrija (.pdf) un Valsts Izgītības attīstības aģentūra.

Viedās specializācijas stratēģija

Saskaņā ar Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014-2020. gadam [ārēja saite], valsts ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir vērsti uz viedās specializācijas jeb RIS3 mērķu sasniegšanu. Tie paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, un tādējādi nodrošina tautsaimniecības izaugsmi. Viena no prioritātēm ir zināšanu bāzes attīstība visās zinātņu nozarēs. Latvijas RIS3 mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.

RIS3 noteiktie tautsaimniecības transformācijas virzieni, prioritātes un specializācijas jomas (.pdf)

RIS3 zināšanu jomu ekosistēmu kopsavilkums (.pdf) (pilni ekosistēmu apraksti pieejami VIAA mājas lapā)

 

RIS3 noteikto specializācijas jomu ekosistēmas (jomas spēlētāji un to savstarpējās attiecības un transakcijas starp tiem)
Ecosystem Bioeconomy 420x297mm labots Ecosystem Biomedicine 420x297mm labots Ecosystem ICT 420x297mm labots Ecosystem SmartMaterials 420x297mm labots Ecosystem SmartEnergetics 420x297mm labots
Bioekonomika (.pdf) Biomedicīna (.pdf) IKT (.pdf) Viedie materiāli (.pdf) Viedā enerģētika (.pdf)

 

Papildus informācijai

Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu" [ārēja saite]
Viedās specializācijas ieviešana [ārēja saite]
Viedās specializācijas stratēģija Latvijā [ārēja saite]
Eiropas Komisijas viedās specializācijas platforma [ārēja saite]

Zinātņu nozaru klasifikācija
Izglītības un zinātnes ministrija izmanto starptautiski atzīto OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai.

Statistika par zinātni

 

Apakšsadaļas

LZA valsts deleģēto funkciju finansējums

SCOPUS datu bāzē publicēto Latvijas zinātnisko institūtu publikāciju (2010 – 2014) atslēgvārdi

Latvija keywords

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.