Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Prioritarie Virzieni


Sabiedriskajai apspriešanai nodod zinātnes prioritāros virzienus nākamajiem četriem gadiem

Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. – 2021. gadā (.pdf)

Nozaru ministriju, profesionālo nozaru asociāciju, nevalstisko organizāciju un nozaru vadošo uzņēmumu atzinumu apkopojums (.pdf)

Pētījums: zinātniekiem jāsniedz ieguldījums gan cilvēkiem tuvu problēmu, gan lielo sabiedrības izaicinājumu risināšanai

Pētījuma analītiskais ziņojums (.pdf)

Iedzīvotāju aptauja par Latvijas zinātnes prioritātēm 2018. – 2021. gadam - kopsavilkums (.pdf)

Zinātnes prioritāro virzienu aktualizēšanas metodoloģiskais ietvars (.pdf)

Pirmo reizi Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja ietekmēt zinātnieku darba virzienus

Diskusija


Prioritarie zinatnes virzieni 121217


Valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamo zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu. Lai fokusētu pētniecību uz Latvijas ilgtspējai un attīstībai stratēģiski svarīgiem jautājumiem Ministru Kabinets reizi četros gados nosaka prioritāros virzienus pētījumu īstenošanai valsts pētījumu un fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu ietvaros. Prioritāro virzienu noteikšana un apstiprināšana Ministru kabinetā ir politikas plānošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiek identificēti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnieku, zinātniskajā darbā iesaistīto personu un zinātnisko institūciju darbu.

2014. - 2017.gada periodam apstiprināti seši prioritārie zinātņu virzieni (apstiprināti ar Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumu Nr. 551 „Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.-2017.gadā”): vide, klimats un enerģija; inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas; sabiedrības veselība; vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana; valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība; letonika. Šie virzieni lielā mērā sabalsojās ar Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 prioritātēm. Taču kopš šo prioritāšu apstiprināšanas Eiropā ir notikušas būtiskas sociālas un ģeopolitiskas pārmaiņas, kas ietekmē arī Latvijas zinātnes uzdevumus, līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt jaunus prioritāros virzienus zinātnē.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. – 2021.gadam” (turpmāk – projekts) ir ticis izskatīts un apstiprināts Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra sēdē. Projekta izstrādes procesa ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi nozaru ministriju, profesionālo nozaru asociāciju, nevalstisko organizāciju un nozaru vadošo uzņēmumu atzinumus par sabiedrībai aktuālajiem un būtiskajiem nozaru izaicinājumiem, kā arī nepieciešamo zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu nozares attīstībai. 

Apstiprinātais rīkojuma projekts ir pieejams šeit 

Apkopotie atzinumi tabulas veidā ir publiski pieejami šeit.

Projekta izstrādes procesa ietvaros zinātnieki Dr. Mārtiņš Kaprāns un Dr. Ivars Austers Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veica pētījumu “Latvijas sabiedrības, tautsaimniecības un zinātnes attīstībai aktuālie jautājumi, to nākotnes attīstības tendences un iespējas” (turpmāk – pētījums). Pētījumā izmantoti daudzveidīgi datu avoti: Eiropas Savienības un Latvijas stratēģiskās attīstības un politikas plānošanas dokumenti un nozaru politikas regulējošie attīstības dokumenti, Latvijas iedzīvotāju aptaujas, fokusgrupu diskusijas ar Latvijas zinātņietilpīgo uzņēmumu, radošo industriju un jaunuzņēmumu, kā arī zinātņietilpīgo industriju profesionālo asociāciju pārstāvjiem, Latvijas zinātnisko institūciju aptauja un daļēji strukturētas intervijas ar Latvijas zinātniekiem. 

Pētījuma analītiskais ziņojums un sabiedrības aptaujas datu apkopojums ir publiski pieejami šeit.

Prioritārie virzieni zinātnē 2018.-2021. gada periodam ir definēti pamatojoties uz atzinumos sniegtajiem viedokļiem par prioritātēm dažādās nozarēs un pētījuma rezultātu secinājumiem. Konceptuāli prioritārie virzieni zinātnē 2018.-2021. gada periodam ir definēti kā pētniecības izaicinājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnieku, zinātniskajā darbā iesaistīto personu un zinātnisko institūciju darbu.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.