Starptautiskā zinātniskā konference “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” notika 2017. gada 30.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tajā piedalījās vairāk nekā 350 pieaugušo izglītības profesionāļu no trim Baltijas valstīm, kā arī Rumānijas, Somijas, Polijas, Beļģijas, Bulgārijas, Nīderlandes un Itālijas.

Konferences ievadrunas teica izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis. Izglītības un zinātnes ministrs uzsvēra, ka pieaugušo izglītībai jāieņem stabila vieta Latvijas kopīgajā izglītības sistēmā, kļūstot par ierastu praksi gan katra cilvēka dzīvē, gan Latvijas darba devēju aktivitātēs. LNB direktors iezīmēja bibliotēku lielo lomu pieaugušo izglītībā un akcentēja nepieciešamību bibliotekāriem apgūt pieaugošo izglītotāju jeb andragoga prasmes,. LZA prezidents ieskicēja galvenos izaicinājumus, ar kuriem karjeras attīstībā un darba meklējumos saskaras Latvijas iedzīvotāji, un kā vienu no pieaugušo izglītības uzdevumiem izvirzīja spēju sniegt cilvēkiem tieši tās zināšanas un prasmes, kas nodrošina gan personības attīstību, gan prasmēm atbilstošu, labi apmaksātu vietu Latvijas darba tirgū.

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir pieejams konferences darba video straumējuma ieraksts.

Pilna konferences programma un atsevišķas konferences dalībnieku uzstāšanās, kā arī sekciju darba kopsavilkumi ir pieejami IZM mājas lapā.

Starptautiskā zinātniskā konference “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” un ar to saistītās aktivitātes tiek finansētas ar Eiropas Komisijas atbalstu IZM Erasmus+ projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" (Nr.2015-2772/001-001) un “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”(Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros un LNB Erasmus+ projekta Andragoģija-virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem (Nr. 2015-1-LT01-KA204-013460) ietvaros.

Konferencē notika trīs paneļdiskusijas par šādām tēmām:

  1. Pieaugušo izglītības politika kvalitātes pilnveidošanai
  2. Pamatprasmju attīstīšana – priekšnoteikums pieaugušo izglītības kvalitātei
  3. Metodes un risinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidošanai Latvijā

Ar paneļdiskusiju ievadlekcijām uzstājās Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jautājumu vecākā eksperte Martina Ni Šelai (Martina Ni Cheallaigh), Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete un Jiveskiles (Somija) universitātes Izglītības vadības institūta direktors Mika Risku (Mika Risku).

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki turpināja darbu četrās sekcijās par jau minētajām tēmām, kā arī sīkāk iztirzās Baltijas valstu pieredzi, veidojot EPALE -- Eiropas pieaugušo izglītības e-platformu. Atsevišķā sekcijā Nacionālās bibliotēkas darbinieki prezentēs starptautisku projektu “Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kura ietvaros šobrīd top tālmācības kurss bibliotēku darbiniekiem, ļaujot virtuāli apgūt pieaugušo izglītotāju (andragogu) prasmes.

Konferences ietvaros tika sagatavots un izdots pieaugušo izglītības jautājumiem veltīts zinātnisko publikāciju krājums, ar kura autoriem un publikāciju anotācijām var iepazīties konferences bukletā.

Goethe-Institut Riga

Financial literacy – adult lifelong learning

Mācīšanās mācīties

IT and Digital skills as a basic key competence

Kas ir kultūra

 

UNESCO Recommendation for Ensuring High Quality, Inclusive Adult Education

Neformālās pieaugušo izglītības kvalitātes kritēriji

LNB izglītojošās darbības stratēģija kā atbalsts nacionālās drošības stiprināšanai

The reflexive presence of educator as a core competence for quality assurance in non-formal adult education

 

Pieaugušo izglītības mērķi un to pārvaldības scenārijs Latvijā

Towards to an effective Adult learning system governance quality in Latvia

Peer Review Methodology to Assess the Quality of Adult Education Provision and Offer

Quality Issues of Adult Education for the Unemployed

 

Kvalitātes izaicinājums Latvijas neformālajai izglītībai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta loma pieaugušo izglītības kvalitātes veicināšanā

Diversifikācija kā pieaugušo izglītības attīstības iespēja

 

Darba devēju iesaiste darbinieku izglītošanā kā risinājums kvalificēta darbaspēka trūkuma problēmai Latvijā

Uz izglītojamajiem orientēts darbs ar tekstiem ģermānistikas studentu un topošo vācu valodas kā svešvalodas skolotāju kompetences veidošanās procesā

Challenges of transdisciplinarity – based framework in designing educational programs for adults

Pieaugušo izglītotāju profesionālās darbības pašizvērtēšanas prasme

Challanges in Adult education in Lithuania

 

EPALE Experts in Lithuania

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras izmantošana neformālajā izglītībā

EPALE implementation experience in Lithuania

EPALE – Eiropas virtuālā platforma pieaugušo izglītībai Latvijā

The Electronic Platrform for Adult Learning in Europe: Estonia

Online collaborative learning: The case of the EsCAlADE training experiment

 

Kāpēc bibliotekāram nepieciešama andragogakompetence?

Metodes un paņēmieni izglītības darbā ar pieaugušajiem

Efektīva komunikācija

Darbs ar izglītības mērķgrupām

Tālmācības programmas aprobācija un pārdomas par realizācijas gaitu

Projekta «Andragoģija –virtuālā tālmācības sistēma»saturs un īstenošana