Studiju akreditācijas komisijas 03.06.2015 sēdes darba kārtība (.pdf)

Studiju akreditācijas komisijas 03.06.2015 sēdes materiāli:

Studiju virziena akreditācija:

4.1 Latvijas biznesa koledža, studiju virziens 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (.pdf)

4.2 Eiropas Tālmācības augstskola, studiju virziens 12. Tiesību zinātne (.pdf)

4.3 Latvijas Universitāte, studiju virziens 2. Mākslas (.pdf)

4.4 Liepājas Universitāte, studiju virziens 27. Vides aizsardzība (.pdf)

4.5 Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens 7. Psiholoģija (.pdf)

4.6 Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža, studiju virziens 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (.pdf)

4.7 Baltijas Starptautiskās akadēmija, studiju virziens 17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne (.pdf)

Augstākās izglītības iestādes iesniegumu izskatīšana:

5.1 Transporta un sakaru institūts, 2014.gada 13.novembra iesniegums Nr. 01-20.1/564 par studiju programmu realizāciju tālmācībā (.pdf)

5.2 Latvijas biznesa koledža, 2015.gada 18.februāra iesniegums Nr. 1-8.2.1./57 par studiju programmu realizāciju tālmācībā un svešvalodās (.pdf)

5.3 Rīgas Tehniskā universitāte, 2015. gada 24.februāra iesniegums Nr. 02000-2.2.1/16 par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Būvniecība" īstenošanu RTU Liepājas filiālē (.zip)

5.4 Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.gada 26.maija iesniegums Nr. 02000-2.2.1/40 par grozījumiem studiju programmā "Elektrotehnoloģiju datorvadība" (.pdf)

5.5 Biznesa vadības koledža, 2015. gada 2.aprīļa iesniegums Nr.01-04/29 par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Komercdarbība” nosaukumu maiņu un otrās profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu (.pdf)

5.6 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2015.gada 8.maija iesniegums Nr. 01-11/112 par izmaiņām studiju programmā "Skolotājs" (.pdf)

5.7 Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.gada 18.maija iesniegums Nr. 3-12/141/2015 par izmaiņām studiju programmā "Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem" (.pdf)

5.8 Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.gada 18.maija iesniegums Nr. 3-12/142/2015 par izmaiņām studiju programmā "Sociālais darbs" (.pdf)

5.9 Ventspils Augstskola, 2015.gada 20.maija iesniegums Nr. 4-14 par grozījumiem profesionālajās bakalaura studiju programmās "Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā" un "Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā" (.pdf)