Publicēts 19 augusts 2015

preses konference 19082015Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jaunajā mācību gadā turpina Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikto pārmaiņu īstenošanu visos izglītības veidos un pakāpēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

“Jaunajā mācību gadā izglītības nozarē turpinām strādāt ar mērķi, lai ikvienam bērnam Latvijā nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītību, kas ir arī izmaksu efektīva”, šodien preses konferencē par aktualitātēm jaunajā mācību gadā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.  

IZM valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Evija Papule akcentēja, ka plānotās izmaiņas izglītībā tiks veiktas, izmantojot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu, kas 2016. gadā ir plānots 12 miljoni eiro. “Lai bērni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību, svarīgs ir ne tikai mūsdienām atbilstošs izglītības saturs, bet arī moderna mācību vide,” sacīja Evija Papule. Patlaban ir sākti priekšdarbi struktūrfondu apguvē, lai nodrošinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizēšanu. 

Šajā mācību gadā turpinās darbs pie mūsdienīga un kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrādes, kam paredzēts arī pilotprojekts, piesaistot ES fondu finansējumu. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvē paredzēts attīstīt skolēnu spēju lietot gūtās zināšanas un prasmes, risinot dažādas dzīves situācijas. Tiks īstenots arī datorikas mācību satura aprobācijas pilotprojekts, lai nodrošinātu agrāku digitālo kompetenču attīstību. Notiks arī vairāki diagnosticējošie darbi skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei, piemēram, ceļu satiksmes drošības jautājumos, kā arī centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās pilotprojekts 12. klases skolēniem.

“Zināšanas, prasmes un attieksmes ir tie komponenti, kas mums jāaptver, izstrādājot jaunu kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. Tā ir atslēga skolēnu panākumiem gan mācībās, gan profesijas apguvē”, sacīja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Jaunajā mācību gadā plānots pilnveidot atbalsta sistēmu iekļaujošas izglītības principa īstenošanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, meklējot piemērotāko risinājumu metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izveidei skolēnu integrēšanai.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) šajā mācību gadā rūpēsies par izglītības kvalitātes nodrošināšanu gan sniedzot atbalstu izglītības iestādes vadītājiem, gan pilnveidojot akreditācijas procesu. Pastiprinātu uzmanību paredzēts arī pievērst tiesiskuma ievērošanai un skolēnu drošībai izglītības iestādēs. “Izglītības kvalitāte, tiesiskums un skolēnu drošība – tās ir mūsu darba galvenās prioritātes,” teica IKVD vadītāja Inita Juhņēviča.

Augstākajā izglītībā šajā studijā gadā tiek sākta jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana, tai skaitā, augstskolas saņems otrā pīlāra finansējumu, kas būs atkarīgs no augstskolas līdzšinējiem sasniegumiem studentu iesaistē pētniecībā, zinātnes un tautsaimniecības sasaistē un starptautiskajā sadarbībā. Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm plānota augstskolu mācībspēku atalgojuma politikas pārskatīšana, norādīja IZM valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka ir notikušas izmaiņas licencēšanas un akreditācijas kārtībā, šis darbs tiek organizēts atbilstoši starptautiskiem standartiem un to veic neatkarīga institūcija – Akadēmiskās informācijas centrs.  Tāpat turpināsies zinātnisko institūciju strukturālā reforma, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība.

Savukārt IZM valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs pauda gandarījumu, ka sadarbībā ar sporta organizācijām ir rasta iespēja jau no šā gada 1. septembra no ministrijas budžeta pilnībā nodrošināt valsts finansējumu sporta treneru darba samaksai sporta skolās atbilstoši normatīvam.

IZM prognozē, ka 2015. / 2016. mācību gadā vispārējās izglītības programmās (dienas apmācībā) no 1. līdz 12. klasei mācīsies aptuveni 202 tūkstoši skolēni, no tiem 1. klasē - aptuveni 22,3 tūkstoši skolēni. Šajā mācību gadā Latvijā strādās 755 pašvaldību pamata un vidējās  vispārējās izglītības iestādes un 60 privātās pamata un vidējās  vispārējās izglītības iestādes.

Aktualitātes 2015./2016.mācību gadā

Infografika: skolu reorganizācija 2015./2016.mācību gadā

Konferences video: