Publicēts 19 novembris 2014

Valdība šodien, 19.novembrī,  apstiprināja rīkojumus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Tie nosaka profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem valsts garantēto kredītu sāks dzēst šogad. Kopumā kredītu dzēšanai no 2014. gada valsts budžeta ir atvēlēti 1 698 989 eiro. 

2014. gadā valsts garantēto kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomas speciālistiem, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālistiem, 76 sociālā darba speciālistiem, 51 kultūras jomas speciālistam, 42 veselības aprūpes speciālistiem, kā arī 246 valsts pārvaldes darbiniekiem. 
  
Rīkojumus izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā Labklājības, Kultūras, Veselības, Iekšlietu un Vides un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, kuros secināts, ka iedzīvotāju aizplūšana un dzīves vides kvalitātes atšķirības pašvaldībās rada problēmas kvalificētu speciālistu piesaistei darbam reģionos. Prioritātes noteikšana studiju un studējošo kredītu  segšanai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona strādājošajiem ir viens no veidiem, kā piesaistīt jaunos speciālistus darbam lauku reģionos tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās. 

Valdības apstiprinātie rīkojumi paredz, ka pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2014. gada 10. decembrim.

Papildus informāciju par dokumentu iesniegšanu un kandidātu izvērtēšanu lūdzu meklējiet LR IZM Studiju un Zinātnes administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv.

MK 2014. gada 19. novembra rīkojums “Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem” ir pieejams šajā saitē: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330160&mode=mk&date=2014-11-19

MK 2014. gada 19. novembra rīkojums “Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem” ir pieejams šajā saitē: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330159&mode=mk&date=2014-11-19