Publicēts 24 novembris 2014

Otrdien, 25. novembrī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē Briselē, kurā tiks izskatīti ministrijas kompetencē esošie jautājumi sporta un fiziskās kultūras jomā.  

Komisijā paredzēts apspriest sporta un fizisko aktivitāšu apjomu skolas vecuma bērniem, apstiprināt secinājumus par sportu kā inovāciju un ekonomikas izaugsmes virzītājspēku, kā arī izskatīt citus darba kārtības jautājumus.

Skolas vecuma bērnu sporta un fizisko aktivitāšu jautājumā ministres pozīcija ir skaidra - fizisko aktivitāšu daudzums ir jāpalielina gan sākumskolas un pamatskolas grupā, gan vidusskolā. Fiziskās aktivitātes uzlabo skolēnu koncentrēšanās spējas un veicina sekmes citos mācību priekšmetos, attīsta prasmes un izpratni par tādiem jēdzieniem kā godīga spēle, darbs komandā, disciplinētība un pacietība.

Ministres ieskatā šobrīd vājākais posms fiziskās kultūras situācijā ir skolas vecuma bērnu iesaiste fiziskajās aktivitātēs ārpus skolas – vecāku (ģimenes) zemā iesaistīšanās sporta aktivitātēs, sporta infrastruktūras pieejamība un iekšējā motivācija.

Mārīte Seile, aizstāvot Latvijas pozīciju sporta un fiziskās kultūras jautājumos, atzīmē, ka viena no Latvijas prioritātēm ir sporta politika, kas sniegtu iespēju ieinteresētajām pusēm īstenot pasākumus ar pievienoto vērtību un ietekmi uz ekonomiku. Viņa uzsver: “ Ne tikai inovāciju attīstīšana, bet arī liela mēroga sporta pasākumu rīkošana var dot ieguldījumu valsts ekonomikā, veidojot platformu jaunu produktu un pakalpojumu izveidei un attīstībai. Sports, būdams izteikti starpdisciplinārs, dod ieguldījumu arī citu nozaru attīstībā”.

Sports ir nozīmīga ekonomikas nozare, kas veido 1,76 % no ES bruto pievienotās vērtības. Tā ir lielākā nevalstiskā kustība Eiropā un svarīgs inovāciju virzītājs dažādās lietišķo tehnoloģiju jomās – tekstila, dizaina, jaunu materiālu, sensoru, cilvēka kustību mehānikas un citās.

Sanāksmes laikā ministre informēs arī par valsts nostāju un pasākumiem sporta jautājumos 2015.gada pirmajā pusē, kad risināsies Latvijas prezidentūra ES Padomē. Pirmā Padomes Sporta lietu darba grupas sēde Latvijas prezidentūras laikā notiks 2015. gada 8. janvārī. 16.februārī tiks rīkota konference, kas veltīta fiziskām aktivitātēm un to lomai Eiropas cilvēkresursu attīstībā, bet 17. februārī Latvija organizēs Sporta direktoru tikšanos. Sporta ministru padome Latvijas prezidentūras laikā notiks 2015. gada 19. maijā.