Publicēts 07 oktobris 2014

Šodien, 7.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika vērtēta trīs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ES fondu projektu īstenošana. Izskatīšanai valdībā IZM iesniedza informatīvo ziņojumu par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” Valsts izglītības informācijas sistēmas projekta 2.kārtas, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas ieviešanas projekta 2.kārtas un portāla www.skolas.lv attīstības projekta 2.kārtas ieviešanu un risku novēršanu.

Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) pilnveides projekta 2.kārtas ietvaros paredzētā VIIS funkcionalitātes uzlabojumu un papildinājumu izstrāde, lai nodrošinātu ērtu elektronisko vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas reģistrēšanai, apstrādei, izgūšanai un apmaiņai ar citām sistēmām, tika veiksmīgi pabeigta 2013.gada aprīlī. Realizētas visas projektā paredzētās aktivitātes. Pašlaik VIIS sistēma nodrošina galveno izglītības jomas reģistru funkcionalitāti un pieejamību vairāk nekā 3000 lietotājiem un ir nozīmīgākā informācijas sistēma izglītības nozarē.

Pabeigta arī Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) projekta 2. kārta, un turpmāko sistēmas uzturēšanu un attīstību nodrošinās IZM esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Sistēmas ilgtspēju un  izmantošanu arī pieaugošam lietotāju skaitam nodrošinās iegādātā infrastruktūru – serveri un programmatūra, tādejādi novēršot projekta ieviešanas riskus.  Pašlaik norit darbs, lai nodrošinātu VPIS 2.kārtas funkcionalitātes izmantošanu valsts pārbaudījumu procesu organizēšanā 2015./2016. mācību gadā.

Savukārt projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” izstrādes un ieviešanas procesa analīze liek secināt, ka sistēmas izstrādes  fāzē  netika nodrošināta atbilstoša projekta administratīvā vadība un kvalitātes kontrole, laikus netika nodrošināta arī sistēmas darbības auditēšana, kas noveda pie neatbilstošas kvalitātes projekta pieņemšanas IZM pusē. Tādēļ secināms, ka projekt mērķis - radīt vienotu publisku interaktīvu piekļuves vidi visai ar izglītības procesu saistītajai informācijai – netika sasniegts.

IZM laikā no 2014.gada marta līdz maijam veica sistēmas akcepttestēšanas procesā atklāto kļūdu atkārtotu testēšanu un konstatēja, ka  sistēma joprojām ir nestabila, satur kļūdas un darbināšanai produkcijas vidē nav gatava.

Lai arī  ir veikti vairāki pasākumi, lai ieviestu un nodrošinātu sistēmas tehnisko darbināšanu un saturisko uzturēšanu produkcijas vidē, tostarp ir būtiski papildināti un aktualizēti portāla informatīvie resursi un e-pakalpojumu saturs, IZM norāda, ka bez papildu resursu ieguldīšanas nav iespējams nodrošināt veiksmīgu sistēmas ieviešanu un izmantošanu. Ņemot vērā auditoru konstatētās sistēmas darbības neatbilstības, IZM ir apzinājusi veicamo pasākumu kopumu, esošos un nepieciešamos resursus un  sagatavojusi rīcības plānu.

Veiktie aprēķini liecina, ka gadījumā, ja tiktu lemts par sistēmas ieviešanu,  turpmākajai portāla saturiskajai un tehniskajai uzturēšanai ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi: projekta ieviešanai 2015.gadā – vairāk nekā 500 000 eiro, savukārt portāla uzturēšanai turpmākajos gados – vairāk nekā 300 000 eiro ik gadu.

IZM piekrīt ārējo auditoru secinājumam, ka tirgus telpā jau šobrīd eksistē alternatīvi informācijas sistēmu risinājumi, kuri ir spējuši piesaistīt lielāko daļu no potenciālajiem informācijas sistēmas lietotājiem, līdz ar to izstrādātās informācijas sistēmas ieviešana esošajā situācijā vairs praktiski nav realizējama.

Izvērtējot portāla www.skolas.lv attīstības projekta 2.kārtas turpmāko īstenošanu, augstos ieviešanas riskus un izmaksas, IZM  secina, ka turpmāka projekta ieviešana nav lietderīga, jo var nedot vēlamo rezultātu.

Valdība nolēma uzdot IZM nodrošināt normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai izvērtētu atbildību par portāla www.skolas.lv attīstības projekta realizēšanu un par lēmumiem, kas tieši vai netieši noveduši pie esošās situācijas.

ES fondu ERAF projektu ietvaros Valsts izglītības informācijas sistēmas izstrādi no 2011.gada 17.augusta līdz 2013.gada 5.februārim veica SIA Tieto Latvia, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas izstrādi no 2011.gada 8.jūnija līdz 2012.gada 14.decembrim – a/s RIX Technologies, bet portāla www.skolas.lv sistēmas izstrādi no 2011.gada 29.aprīļa līdz 2012.gada 17.decembrim – a/s Datorzinību centrs.

Informatīvais ziņojums ”Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”  un „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)” īstenošanu un risku novēršanu” pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330694&mode=mk&date=2014-10-07