Publicēts 15 oktobris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina izglītības iestāžu dibinātājus izvērtēt telpu drošību viņu pārraudzībā esošajās skolās, lai pārliecinātos, ka nav draudu skolēnu veselībai un dzīvībai.

Pēdējā laikā publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki gadījumi par to, ka izglītības iestādēs ir nokrituši iekaramie griesti, tādēļ ministrija aicina skolu vadību un izglītības iestāžu dibinātājus pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai izglītības iestādē skolēniem tiek nodrošināta droša mācību vide. Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt Izglītības likuma 55.panta 8.punktā noteiktās izglītojamo tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. Šo tiesību ievērošanu uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Aicinām arī skolās aktualizēt jautājumus par rīcību ārkārtas situācijās, rīkojot apmācības, un ar skolēniem pārrunāt drošības noteikumus. Skolas darbiniekiem un skolēniem regulāri ir jābūt iepazīstinātiem ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu.

Kārtību, kādā nodrošināma skolēnu drošība izglītības iestādēs nosaka Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Atbilstoši tiem iekšējās kārtības noteikumos noteikti jāietver evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā, kā arī skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. Savukārt drošības noteikumos jāietver informācija par rīcību dažādās situācijas, piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks vai telpās jūtama gāzes smaka.

Skolēnus un viņu vecākus aicinām ziņot atbildīgajām iestādēm, ja ir šaubas par to, vai skolā tiek nodrošināta bērniem droša vide.

Vienlaikus IZM aicina skolu vadītājus patstāvīgi iesaistīties izglītojamo drošības nodrošināšanas jautājumu risināšanā un piedāvā situācijas izvērtējumā un tās atbilstībā normatīvajam regulējumam izmantot īpaši izstrādātu anketu jeb izvērtējuma lapu, kas no 2014.gada 24.marta ir pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē: http://ej.uz/ubi3.