Publicēts 21 oktobris 2014

Lai veicinātu sadarbības veidošanu starp augstskolām un palielinātu  studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Latviju, Īslandi, Norvēģiju un Lihtenšteinu, valdība šodien, 21.oktobrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto  noteikumu projektu par mobilitātes stipendiju projektu īstenošanas nosacījumiem.

Šim mērķim kopumā ir pieejams finansējums vairāk nekā miljons eiro apmērā, ko veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinasējums turpat 483 tūkst. eiro apmērā, Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 457,6 tūkst. eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 104,5 tūkst. eiroapmērā. Apstiprināto  projektu kopējās  attiecināmās  izmaksas pilnībā tiks segtas no šī finansējuma.

Atklātais projektu konkurss tiks izsludināts novembra sākumā, uzreiz pēc šodien apstiprināto Ministru kabineta (MK) noteikumu stāšanās spēkā.

Apstiprinātie MK noteikumi paredz, ka atklātajā konkursā projektus varēs iesniegt gan valsts, gan privātās  akreditētās Latvijas augstskolas, kurām ir derīga Eiropas Komisijas piešķirtā Erasmus Augstākās izglītības harta un kuru  ilgtermiņa stratēģiskās attīstības dokumentos ir plānota  starptautiskā mobilitāte. Augstskolas var iesniegt vienu projekta iesniegumu par katru augstākās izglītības iestādē īstenoto studiju virzienu.

Galvenais nosacījums projekta iesniegšanai ir partnerības līguma esamība  ar vismaz vienu valsts atzītu augstākās izglītības iestādi Norvēģijā, Īslandē vai Lihtenšteinā. Līdz ar to augstskolas un koledžas varēs piedāvāt iespēju studentiem un mācībspēkiem pilnveidot zināšanas vai pieredzes apmaiņas nolūkos  doties uz kādu augstskolu Norvēģijā, Īslandē vai Lihtenšteinā. Savukārt studējošajiem un akadēmiskajam personālam no minētajām valstīm būs iespēja pilnveidot zināšanas vai pieredzes apmaiņas nolūkos noteiktu laiku pilnveidoties Latvijas augstskolās.

Noteikumi paredz doktorantūras, maģistrantūras, bakalaura un profesionālo studiju programmās studējošajiem trīs līdz vienpadsmit mēnešus ilgu  mobilitātes periodu, kura laikā tiek izmaksāta stipendija 1200 eiro mēnesī, iekļaujot tajā ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus. Tāpat studējošajiem  tiks  segta  studiju maksa līdz 1000 eiro vienai personai. Savukārt mobilitātei no Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas uz Latviju ir paredzēta stipendija  800 eiro mēnesī.

Akadēmiskais personāls varēs doties vienu līdz sešas nedēļas ilgā apmaiņā starp Latvijas un Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas augstākās izglītības iestādēm, un tās laikā mācībspēkiem tiks izmaksāta  mobilitātes stipendija 1600 līdz3000 eiro apmērā, atkarībā no  nedēļu skaita mobilitātes periodā.

Apstiprinātie MK noteikumi  nosaka arī kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūru aktivitātes īstenošanā. Tāpat konkursa nolikumā ir definētas  prasības projektu iesniedzējiem un projektu  vērtēšanas kritēriji.

Ar noteikumu projektu "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336796&mode=mk&date=2014-10-21