Publicēts 21 oktobris 2014

Lai turpinātu atbalstīt un veicinātu darba devēju aktīvāku iesaisti izglītības piedāvājuma veidošanā un uzņēmēju interesi nodrošināt prakses vietas profesionālas izglītības audzēkņiem, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotā darba grupa piedāvā priekšlikumus iespējamiem atvieglojumiem komersantiem par jauniešu nodarbināšanu.

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgus vajadzībām, tostarp īstermiņā, nepieciešama aktīva darba devēju iesaiste darba vidē balstīto mācību īstenošanā, kas veicinātu darba tirgus prasībām atbilstoši sagatavotu speciālistu pieplūdumu.

Izpildot valdības iepriekš doto uzdevumu, Ministru kabinetam tikai iesniegti darba grupas, kurā pārstāvēta IZM, Ekonomikas ministrija (EM), Labklājības ministrija (LM) un Finanšu ministrija (FM), kā arī iesaistīti sadarbības partneri, priekšlikumi par iespējām komersantiem, kuri piedāvā prakses vietas, piemērot darbaspēka nodokļu atlaides vai citus alternatīvus atvieglojumus.

Ir piedāvāti trīs atbalsta iespēju virzieni - darbaspēka nodokļu atbalsta pasākumi darba vidē balstītās mācībās iesaistītajiem, minimālās algas diferencēšanas iespēja (samazināta minimālās algas likme) un atbalsts profesionālo izglītību apgūstošajiem audzēkņiem, nodrošinot transporta izdevumus uz/no mācību prakses vai darba vidē balstīto mācību norises vietu, civiltiesisko apdrošināšanu, individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Apspriešanai piedāvāti arī alternatīvi priekšlikumi - profesionālās izglītības stipendiju fonda izveidi kā labprātīgu, mecenātismā balstītu instrumentu un Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentu izmantošanu.

IZM konceptuāli atbalsta visus priekšlikumu īstenošanas virzienus, vienlaikus norādot, ka jebkura priekšlikuma īstenošanas gadījumā audzēkņu iegūtā kvalifikācija ir noteicošais kritērijs. Tādēļ atbalstam jābūt saistītam ar rezultatīviem rādītājiem. Ministrija uzskata, ka par atbalsta iespēju virzieniem un alternatīvajiem atvieglojumiem jādiskutē plašāk, iesaistot sociālos partnerus, tautsaimniecības nozaru ekspertus un profesionālās organizācijas.

Valdība pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu un uzdeva EM sadarbībā ar IZM, LM, FM, pieaicinot arī sociālos un sadarbības partnerus, līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā padziļinātu izvērtējumu ziņojumā noteiktajiem atbalsta virzieniem.

Šā gada augustā valdībā izskatītais IZM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā”, kas raksturo situāciju darba vidē balstīto mācību īstenošanā profesionālā izglītībā, bija par pamatu turpināt meklēt veidus darba devēju sasaistei ar profesionālo izglītību un iespējamiem atbalsta pasākumiem. Īstenojot darba vidē balstīto mācību pilotprojektu 2013./2014.mācību gadā, ir gūti atzīstami panākumi. Tajā piedalījās sešas profesionālās izglītības iestādes, īstenojot 17 dažādas programmas sadarbībā ar 29 uzņēmumiem un iesaistot aptuveni 130 audzēkņus. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veikto aptauju 2014./2015. mācību gadā šādās mācībās plāno iesaistīties vairāk nekā 20 profesionālās izglītības iestādes, īstenojot aptuveni 40 programmas sadarbībā ar aptuveni 177 uzņēmumiem, iesaistot vismaz  500 audzēkņus.

Ar otrdien, 21.oktobrī, valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu “Iespējas komersantiem, kuri piedāvā prakses vietas, piemērot darbaspēka nodokļu atlaides vai citus alternatīvus atvieglojumus” iespējams iepazīsies šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336834&mode=mk&date=2014-10-21