Publicēts 28 oktobris 2014

Valdība otrdien, 28.oktobrī, apstiprināja Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam, kas nosaka valsts valodas politikas pamatprincipus, mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus nākamajiem sešiem gadiem.

Valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū, kā arī ietekmi Latvijas kultūrvidē.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments ietver četrus galvenos rīcības virzienus – valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana, valsts valodas izglītības politika, latviešu valodas zinātniskā izpēte un attīstīšana un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā.

“Valsts valodas politika skar pilnīgi visas jomas un ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tādēļ svarīga ir sabiedrības līdzdalība, jo valodas politika nav īstenojama bez plaša atbalsta un izpratnes sabiedrībā. Tās veidošanā aicināti piedalīties visi, tostarp arī pētnieki un žurnālisti. Ikvienam ir jāapzinās, ka tieši no tā, kāda būs viņa attieksme pret valodu, būs atkarīgs tas, kā izdosies īstenot valsts valodas politikas principus,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Pirmajā rīcības virzienā valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana ir definēti uzdevumi, kas vērsti uz Valsts valodas likuma un citu saistīto normatīvo aktu izpildi un starptautisko sadarbību, tostarp normatīvo aktu tulkošanu Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. Savukārt otrajā rīcības virzienā tiek plānoti pasākumi, kas ir saistīti ar latviešu valodas izglītības jautājumiem un skar valsts  valodas politikas pedagoģisko aspektu. Virzienā noteikto uzdevumu ietvaros aktualizēta latviešu valodas mācīšanas metodikas, mācību materiālu atbilstības, pieejamības, pievilcības, kā arī jomas speciālistu un pedagogu sagatavošanas nozīme valsts valodas pozīciju stiprināšanā.

Latviešu valodas zinātniskās izpētes un attīstīšanai īstenošanai paredzētajos uzdevumos ietverts atbalsts valsts valodas situācijas analīzei, latviešu valodas zinātniskai izpētei un valodas tehnoloģiju attīstībai, tai skaitā datubāzu un latviešu valodas nacionālā korpusa izveidei, terminoloģijas attīstībai, kā arī akadēmisku un populārzinātnisku publikāciju izdošanai. Ceturtā rīcības virzienā sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā tiks īstenoti pasākumi, kas vērsti uz sabiedriskās domas veidošanu, sabiedrības iesaisti un līdzdalību, kā arī latviešu valodas kultūras attīstīšanu un latviešu valodas un lībiešu valodas veicināšanu.

Valsts valodas politikas īstenošanā ir iesaistītas valsts pārvaldes institūcijas, augstskolas un zinātniskās institūcijas, kuru līdzdalība noteikta pamatnostādņu uzdevumu un pasākumu īstenošanā. Atsevišķus pamatnostādņu pasākumus īsteno arī nevalstiskās organizācijas.

Ar valdībā apstiprināto pamatnostādņu projektu “Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam” iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333469&mode=mk&date=2014-10-28