Publicēts 28 oktobris 2014

Valdība šodien, 28.oktobrī, atbalstīja profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai. Līdz ar jauno statusu vidusskola no 2014.gada 1.novembra iegūs citu nosaukumu - Daugavpils Būvniecības tehnikums.

Lai profesionālās izglītības iestāde iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra statusu, tai ir jāatbilst virknei kritēriju. Piemēram, profesionālās izglītības programmās audzēkņu skaitam jābūt ne mazākam kā 500 (ārpus Rīgas administratīvās teritorijas). Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā profesionālo vidējo izglītību iegūst 796 audzēkņi.

Tāpat ir noteikts, ka maksimālais pieļaujamais atskaitīto audzēkņu īpatsvars ir 8% no audzēkņiem, kas uzsākuši mācības, bet minimālajam to audzēkņu īpatsvaram, kas kvalifikācijas eksāmenos saņēmuši vērtējumu ne zemāku par septiņām ballēm, jābūt 60%.

Sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem, piemēram, Latvijas Būvnieku asociāciju, biedrību „Latvijas Ceļu būvētājs”, SIA “Knauf” un SIA “Norviks” vidusskola veic reģionālā un nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences centra novērtēšanas funkcijas. Minēto funkciju veikšana un sadarbība ar nozares uzņēmumiem un asociācijām arī tiek ņemta vērā, izvērtējot atbilstību profesionālās izglītības kompetences centra statusam.

Tādās Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas izglītības programmās kā “Būvdarbi”, “Būvniecība”, „Autotransports”, “Metālapstrāde” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” darbam ar jaunākajām tehnoloģijām iespējams izglītot arī citu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamos. Tehnoloģiju pieejamība bija viens no kritērijiem, izvērtējot jaunā statusa piešķiršanu profesionālajai vidusskolai.

Kritēriji par atbilstību profesionālās izglītības kompetences centra statusam ietver arī Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu un starptautiskās mobilitātes iespējas audzēkņiem. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola ir piedalījusies vairākos ES projektos, kas vērsti gan uz izglītības procesa pilnveidošanu, gan infrastruktūras uzlabošanu. Vidusskolas audzēkņiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās apmaiņās un praksēs Leonardo da Vinci un Nordplus programmu ietvaros.

Atbilstoši profesionālās izglītības kompetences centriem izvirzītajām prasībām Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola audzēkņiem nodrošina iespēju apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā un savu karjeras mērķu izvirzīšanā.  Audzēkņiem tiek sniegtas zināšanas un izpratne par darba pasauli, tās saikni ar tālāko izglītību,  karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā.

Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā būvniecības nozarē tiek īstenotas izglītības programmas “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” un “Interjera dizains”. Savukārt mašīnzinību un metālapstrādes nozarē tiek īstenotas izglītības programmas “Autotransports” un “Metālapstrāde”.

Šobrīd profesionālās izglītības kompetences centra statuss ir piešķirts 12 profesionālās izglītības iestādēm. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola ir otrā profesionālās izglītības iestāde Latgales reģionā, kas atbilst profesionālās izglītības kompetences centra statusam. Šī gada 1.septembrī darbu jaunajā statusā uzsāka bijusī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, kas turpina strādāt ar nosaukumu Rēzeknes tehnikums.

Profesionālās izglītības stiprināšana ir viena no IZM prioritātēm, kas tiek īstenota, attīstot profesionālās izglītības kompetences centrus un tādejādi nodrošinot kvalitatīvu profesionālo izglītību gan lielajās pilsētās, gan reģionos.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40334767&mode=mk&date=2014-10-28