Publicēts 16 septembris 2014

Ministru kabinets (MK) šodien, 16.septembrī, apstiprināja 14 valsts pētījumu programmas 2014.-2017.gadam, kas izstrādātas saskaņā ar iepriekš izvirzītajiem sešiem prioritārajiem virzieniem zinātnē.

Pirmajā prioritārajā virzienā zinātnē “Vide, klimats un enerģija”,  apakšvirzienā “Enerģētika” tika apstiprināta programma “Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei”, programmas vadītājs - Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis, Rīgas Tehniskā universitāte. Savukārt apakšvirzienā “Vide un klimats” valdība apstiprināja programmu “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē”, kuru vadīs Dr.ģeogr. J.Aigars, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošais pētnieks.

Četras programmas tika apstiprinātas otrajā prioritārajā virzienā zinātnē “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas”. Apakšvirzienā “Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas” tika apstiprināta tāda paša nosaukuma programma, kuru vadīs Dr.habil.phys. A.Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. Šajā pašā apakšvirzienā tika apstiprināta arī programma “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam”, vadītājs Dr.sc.ing. A.Čate, Rīgas Tehniskā universitāte. Apakšvirzienā “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas” apstiprināto programmu “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai” vadīs Dr.sc.comp. M.Greitāns,  Elektronikas un datorzinātņu institūts. Iepriekš minētajā apakšvirzienā tika apstiprināta arī “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības valsts programma”, kuras vadītājs būs Latvijas Universitāte sprofesors Dr.sc.comp. A.Ambainis.

Trešajā prioritārajā virzienā zinātnē “Sabiedrības veselība” valdība apstiprināja programmu “Biomedicīna sabiedrības veselībai”, vadītājs Dr.med. V.Pīrāgs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

Divas programmas tika apstiprinātas ceturtajā prioritārajā virzienā: apakšvirzienā “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” programma “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”, vadītājs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniksās padomes priekšsēdētājsDr.chem. B.Andersons, bet apakšvirzienā “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”  - programma “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”, vadītāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.inž. R.Galoburda.

Savukārt piektajā prioritārajā virzienā “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība” valdība apstiprināja trīs programmas. Apakšvirziena “Izglītība iekļaujošas zināšanu sabiedrības un inovāciju kultūras veidošanai – jaunas pieejas izglītības politikai un procesam” programmu “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” vadīs Dr.paed. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola. Apakšvirziena “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” programmu “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” vadīs Dr.hab.oec. B.Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija. Tikmēr apakšvirziena “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” programmu “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” vadīs Latvijas Universitātes profesors Dr.sc.pol. J.Ikstens.

Sestajā prioritārajā virzienā zinātnē “Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” tika apstiprināta programma “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”, kuru vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Dr. art. R.Muktupāvela, un programma “Letonika”, kuras vadītājs būs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil. art. O.Spārītis.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību. Valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam mērķis ir veicināt zinātnes attīstību visās zinātņu nozarēs un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem, vienlaikus veicinot Latvijas zinātnieku konkurētspēju Eiropas Savienības kopējā pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020”.

Valdība Izglītības un zinātnes ministrijai uzdeva reizi gadā informēt Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģisko padomi par valsts pētījumu programmu ietvaros veikto pētījumu progresu un nodrošināt šīs informācijas pieejamību arī ministrijas mājaslapā.

Ar MK rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmām” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333850&mode=mk&date=2014-09-16

MK rīkojuma projekts “Par papildus valsts pētījumu programmām” ir pieejams šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333851&mode=mk&date=2014-09-16