Publicēts 16 septembris 2014

Valdība otrdien, 16.septembrī, atbalstīja no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta novirzīt 418 178 eiro Bulduru Dārzkopības vidusskolai, lai tā varētu nodrošināt daļēju vidusskolas īstermiņa maksājumu saistību segšanu.

Lai nodrošinātu vidusskolai nepieciešamo finansējumu 232 342 eiro apmērā aizņēmuma Valsts kasei atmaksai un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta “Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Bulduru dārzkopības vidusskolā” neattiecināmo izmaksu segšanai 185 836 eiro apmērā, ministrija veiks apropriācijas pārdali sava budžeta programmās.

IZM valdību iepazīstināja ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas šā brīža finansiālo situāciju un uzņemtajām saistībām. Patlaban vidusskola saskaras ar finansiālām grūtībām, jo pirms  IZM kļūšanas par vidusskolas kapitāldaļu turētāju ir noslēgti zemes nomas līgumi, kas ir vērtējami kā neefektīvi un ekonomiski neizdevīgi. Tāpat vidusskola ar pašu ieņēmumiem un valsts dotācijām nespēj segt izdevumus, kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu, komunālo izdevumu segšanu un nekustamo īpašumu, tai skaitā ēku un siltumnīcu, uzturēšanu.

Savukārt projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā” īstenošana ir radījusi neattiecināmus izdevumus 215 510 eiro apmērā. Vidusskolas juridiskais statuss ir valsts kapitālsabiedrība, līdz ar to neatbilstoši veiktie izdevumi ir sedzami no vidusskolas budžeta.

Valdība arī vienojās, ka IZM sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz šā gada 14.oktobrim iesniegs Ministru kabinetā priekšlikumu par dārzkopības izglītības iestādes “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola”” īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību, kā arī sniegs vērtējumu par skolas turpmāko statusu. Valdība arī uzdeva IZM izvērtēt skolas valdes atbildību.

Ar valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansiālo stāvokli” iespējams iepazīties valdības mājaslapā:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333823&mode=mk&date=2014-09-16