Publicēts 06 augusts 2014

Ministru kabinetā (MK) 5.augustā tika apstiprināti grozījumi noteikumos, ar kuriem Biznesa augstskolai “Turība” tiek deleģētas promocijas tiesības  vadībzinātnē.

Biznesa augstskola “Turība” ir 1993. gadā dibināta privātā augstskola, kas īsteno akreditēta studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” doktora studiju programmu ”Uzņēmējdarbības vadība”. Tāpat augstskola īsteno doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” un “Juridiskā zinātne”.

Promocijas tiesības kādā no zinātnes nozarēm augstskolai var deleģēt, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša, akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

MK noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”” ir pieejami MK mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40327559&mode=mk&date=2014-08-05