Publicēts 19 augusts 2014

Šajā un nākamajā gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īstenos pasākumus zinātnisko institūciju iniciēto strukturālo reformu atbalstam, kuriem plānotais finansējums ir 9 miljoni eiro no Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļiem. Ministrijas īstenoto pasākumu uzdevums ir atbalstīt uz rezultātiem orientētu un labas pārvaldības principiem atbilstošu zinātnisko institūciju pārvaldību, kā arī zinātnes resursu konsolidāciju saskaņā ar zinātnes starptautiskā izvērtējuma rekomendācijām.

Valdība šodien, 19.augustā, atbalstīja IZM izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam”, kurā ietverta informācija par ministrijas plānotajiem strukturālo reformu pasākumiem, kas ir priekšnoteikums Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas zinātnes attīstībā saskaņā ar Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam.

Strukturālo reformu mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un zinātnē balstīta moderna augstākā izglītība. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešama vienlaicīga zinātnes strukturālo reformu pasākumu īstenošana un nozares finansējuma palielināšana. Latvijas zinātnes strukturālās reformas līdz 2015.gada 1.jūlijam ietver četrus galvenos virzienus: zinātnisko institūciju iniciētās reformas, normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošana zinātnes nozarē, atbalsta pasākumi zinātnisko institūciju iniciētajām reformām, un zinātniskās darbības monitoringa sistēmas izveidošana.

Latvijas zinātniskajām institūcijām jāizstrādā pasākumu plānus starptautiskajā izvērtējumā minēto problēmu risināšanai un savas zinātniskās darbības kapacitātes attīstībai. Zinātnisko institūciju iniciētās reformas ir vērstas uz starptautiskā izvērtējuma ieteikumu īstenošanu un ietver pasākumus funkcionālai un teritoriālai resursu konsolidācijai, tajā skaitā pārvaldības spējas stiprināšanai un izcilības attīstībai.

Vairākas zinātniskās institūcijas ir izstrādājušas vai atjaunojušas organizācijas un pētniecības attīstības stratēģijas un to ieviešanas pasākumus 2014. - 2015.gadam, kurās ir ietvertas gan strukturālā reorganizācija, gan plānojamie pasākumi zinātniskās darbības uzlabošanai un attīstībai, kā arī ieteikumus Latvijas zinātnes politikas attīstībai.

Zinātniskajām institūcijām, kuras vēlas saņemt atbalstu institucionālās izcilības attīstībai, veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, starptautiskā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanai un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem līdz 2014.gada 1.oktobrim jāapstiprina rekomendāciju ieviešanas pasākumu plānu to lēmējinstitūcijā un jāsaskaņo ar IZM.

Savukārt plānotie zinātnes normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabojumi ir vērsti uz funkcionālu resursu konsolidāciju caur zinātnisko institūciju fragmentācijas mazināšanu un rezultātu pārvaldību. Normatīvā regulējuma izmaiņu mērķis ir veidot tādu zinātnisko institūciju darbības regulējumu, kas veicina lielāku un spēcīgāku zinātnisko institūciju veidošanos, kas ir ciešāk saistītas ar institūcijas darbības profilam atbilstošo tautsaimniecības nozari un izglītības procesu.

IZM līdz šā gada 1.novembrim izstrādās grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot no 2015.gada 10% no zinātnei piešķirtā bāzes finansējuma kā papildus finansējumu piešķirt tām zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu “4” un “5”.

Ministrija 2015.gadā sagatavos arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot no 2016. gada noteikt minimālo zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaitu, kāds nepieciešams, lai saņemtu bāzes finansējumu.

Valdībā arī vienojās, ka IZM savā budžetā paredzēs finansējumu programmai “Krišjāņa Barona Dainu skapis”, no kuras tiks finansēta folkloras mantojuma izpēte, saistīto informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība gan pētniecības, gan mācību procesa vajadzībām, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pārziņā esošās folkloras krātuves, tajā skaitā Krišjāņa Barona Dainu skapja, uzturēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Savukārt monitoringa sistēma uzraudzītu Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam minēto Viedās specializācijas stratēģijas  īstenošanas mērķu sasniegšanu.

Ar informatīvo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam” iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324956&mode=mk&date=2014-08-19