Publicēts 26 augusts 2014

Valdība šodien, 26.augustā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz uzlabot pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību un samazināt birokrātisko slogu valsts atbalsta saņemšanai bērna skološanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Saskaņā ar grozījumiem tiek pagarināts periods bērna prombūtnes attaisnošanai ar vecāku rakstisku zīmi no līdzšinējām 30 dienām uz 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā, neieskaitot bērna prombūtni, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa. Tāpat prombūtni veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ varēs attaisnot ar ārsta speciālista izziņu, ne tikai ar ģimenes ārsta izziņu. Tādējādi vecākiem nebūs jāvēršas vēl papildus pie ģimenes ārsta, ja cits ārsts, pie kura bērns ir vērsies, šādu izziņu var sniegt.

Praksē ir  tehniski laikietilpīgs šo privātās izglītības iestādes un pašvaldības iesniegto pieteikumu apkopošanas un apstrādāšanas  process, tādēļ bieži tiek kavēta valsts atbalsta izmaksa noteiktajā laikā. Situācijas risināšanai projektā ir paredzēta kārtība saskaņā ar kuru privātā izglītības iestāde Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz katra mēneša piektajam datumam aizpilda pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi valsts atbalsta  saņemšanai norādot  bērnus, kas  reģistrēti uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldībā, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta. Pēc tam attiecīgā pašvaldība sistēmā 10 darbdienu laikā pārbauda un  apstiprina vai noraida informāciju par bērniem, kas reģistrēti pašvaldībā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un pašvaldības izmaksāto atbalsta apmēru attiecīgajā mēnesī. Pašvaldība ir tiesīga noraidīt valsts atbalsta pieprasījumu gadījumā, ja tā konstatē, ka pieprasījumā norādītā informācija  nav korekta. Ja pašvaldība minēto informāciju ir apstiprinājusi, tad Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pārskaita valsts atbalstu uz privātās izglītības iestādes kontu kredītiestādē.

Tāpat ietverts regulējums saskaņā ar kuru, pašvaldība pārtrauks izmaksāt pašvaldības atbalstu 30 kalendāra dienas pēc tam, kad iestājas divi priekšnosacījumi - bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērna likumīgais pārstāvis būs rakstiski atteicies no šīs vietas un, ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” iespējams iepazīties šeit:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40318846&mode=mk&date=2014-08-26