Publicēts 26 augusts 2014

Šodien, 26.augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātie “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Turpmāk otrā līmeņa profesionālo studiju programmu apjoma  pilna laika studijās ne mazāk kā 40%, savukārt maģistra studiju programmās ne mazāk kā 30% jāveido kontaktstundām. Tas veicinās studiju programmu kvalitāti, kā arī dos iespēju studējošajiem pilnvērtīgāk izmantot attiecīgās augstskolas mācībspēkus studiju programmas apguvē.

Noteikumi paredz vidējo kontaktstundu apjomu studiju programmā kopumā, nevis katrā studiju kursā atsevišķi, līdz ar to pati augstskola, veidojot savas studiju programmas saturu, varēs noteikt  katra studiju kursa kontaktstundu apjomu. Iepriekš minimālais kontaktstundu apjoms nebija noteikts.

Jaunie noteikumi paredz studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. vai 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei. Līdz ar to studiju rezultāti būs starptautiski salīdzināmi.

Apstiprinātajā normatīvā noteikts arī otrā līmeņa profesionālās studiju programmas, kuru īsteno pēc vidējās izglītības apguves, obligātais saturs. Turpmāk profesionālo studiju programmu obligātajā saturā jāietver studiju kursi, kas nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā. Šādu studiju kursu iekļaušana studiju saturā rada iespēju profesionālās studiju programmas absolventam ne tikai kļūt par augsti kvalificētu darbinieku attiecīgajā profesionālās darbības jomā, bet arī iegūt tādas zināšanas, prasmes un kompetenci, lai pats spētu veidot savu uzņēmumu, nodarbinot citas personas un tādējādi dodot ieguldījumi Latvijas ekonomikas attīstībā.

Jaunajā regulējumā  noteikti precīzi nosacījumi katra līmeņa studiju rezultātu vērtējumam desmit ballu skalā. Tāpat noteikumos sniegti nosacījumi vērtējumu “ieskaitīts” un “neieskaitīts” piemērošanai.

Atbilstoši Vides aizsardzības likumam un Civilās aizsardzības likumam otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās būs jāiekļauj vides aizsardzības kurss, ilgtspējīgas attīstības kurss un civilās aizsardzības kurss.

Jaunie noteikumi aizstās spēku zaudējušos MK 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.

Ar MK noteikumu projektu “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” var iepazīties MK mājaslapā:http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40300976&mode=mk&date=2014-08-26