Publicēts 28 augusts 2014

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Studiju akreditācijas komisija nolēmusi atteikt akreditāciju Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas (SPPA) studiju virzienam “Psiholoģija”  un Maskavas valsts ekonomikas, statistikas un informātikas universitātes (MESI) studiju virzieniem “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Ekonomika”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē vakar, 27.augustā, šādi lēmumi pieņemti, pamatojoties uz Augstskolu likumā studiju virzienu īstenošanai noteiktajām prasībām. Visi trīs studiju virzieni, kuriem atteikta akreditācija, neatbilst  virknei likumā izvirzīto kritēriju.

Akreditācija SPPA studiju virzienam “Psiholoģija” atteikta, jo tajā netiek veikta zinātniskā pētniecība un netiek īstenota sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm. Akadēmiskā personāla un studentu mobilitāte ir zema, un bibliotēkas resursi ir ļoti ierobežoti. Tāpat augstskolai trūkst akadēmiskā personāla kvalifikācijas kontroles un attīstības sistēmas.

Līdzīgas problēmas konstatētas arī MESI studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Ekonomika”. Arī šeit iztrūkst zinātniski pētnieciskā darba un bibliotēkas resursi nenodrošina studiju programmas apgūšanai nepieciešamo informatīvo bāzi. Universitātei ir ierobežota sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm, un mobilitāte ir iespējama tikai ar Krieviju un Austrumeiropu. Tāpat nepieciešams celt akadēmiskā personāla kvalifikāciju.

IZM jau iepriekš bija atteikusi SPPA studiju virziena “Psiholoģija” akreditāciju. Augstskola pārsūdzēja Studiju akreditācijas komisijas lēmumu, tomēr Administratīvā rajona tiesa secināja, ka SPPA pieteikums ir noraidāms, un ar 2014.gada 24.jūlija spriedumu atstāja spēkā sākotnējo komisijas lēmumu. 

Šobrīd Izglītības valsts kvalitātes dienests pārbauda, vai SPPA studiju un informatīvā bāze un studiju kvalitāte atbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām.  Pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas IZM izvērtēs nepieciešamību ārkārtas akreditācijas veikšanai.

SPPA ir akreditēta privātā augstskola, kurā šobrīd ir akreditēts studiju virziens “Tulkošana”, bet MESI ir neakreditēta ārvalstu augstskolas filiāle, kurā šobrīd nav neviena akreditēta studiju virziena.

Atbilstoši Augstskolu likumam augstākās izglītības iestādei  ir dota iespēja novērst Studiju akreditācijas komisijas norādītos trūkumus un atkārtoti iesniegt akreditācijas pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem.