Publicēts 01 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šodien, 1.jūlijā, iepazīstināja valdību ar augstākās izglītības studiju programmu novērtējuma rezultātu izmantošanu kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšanai, tajā skaitā studiju virzienu akreditācijā, budžeta vietu piešķiršanā un studiju kvalitātes uzlabošanā. 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un starptautisko konkurētspēju, kā arī uzlabotu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un veicinātu resursu konsolidāciju, laika posmā no 2011. gada 9. maija līdz 2013. gada 30. aprīlim tika īstenots studiju programmu izvērtēšanas projekts, kura ietvaros divu gadu laikā par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem tika veikta detalizēta studiju programmu izvērtēšana augstākās izglītības iestādēs  visā Latvijā.

Lai pārliecinātos, ka studiju programmu izvērtēšanas projekta izmaksas iekļaujas attiecināmo izmaksu kategorijā, IZM veica pārbaudes. Ir konstatētas  nepilnības projekta aktivitāšu secīgumā un projekta dokumentācijas noformēšanā, tomēr tās nav klasificējamas kā neatbilstības ar finansiālu ietekmi. Projekta rezultāti tiek izmantoti studiju programmu piedāvājuma un studiju procesa uzlabošanai. Pašreiz, lai veicinātu augstskolu sadarbību kopīgu programmu izstrādē un īstenošanā, kā arī novērstu izvērtējumā identificēto programmu piedāvājuma dublēšanos, IZM līdz 2014.gada beigām plāno izvērtēt valsts augstskolu un koledžu filiāļu lietderību un darbības kvalitāti, definējot kvalitātes un efektivitātes kritērijus filiāļu darbībai.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām 2020.gadā izglītības tematiskajās grupās „Dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas” un „Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība” līdz 2020.gadam papildus būtu nepieciešami 21 600 speciālisti. To nevarēs nodrošināt, ja studiju vietu skaits šajās jomās netiks palielināts. Lai mērķtiecīgi palielinātu jauno speciālistu skaitu dabas un inženierzinātņu jomā, plānots sistemātiski palielināt studiju vietu skaitu, veikt pasākumus lielāka reflektantu skaita piesaistīšanai un studējošo atbiruma mazināšanai, kā arī atbalsta iespējas studējošajiem ar zemākiem ienākumiem.

Ar informatīvo ziņojumu „Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā”  var iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40320768&mode=mk&date=2014-07-01

Informatīvais ziņojums  „Par Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai" veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem”  ir pieejams šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40323622&mode=mk&date=2014-07-01