Publicēts 02 jūlijs 2014

Ministru kabinetā otrdien, 1.jūlijā, tika apstiprināta privāto izglītības iestāžu finansēšanas kārtība. Jaunais regulējums nodrošinās līdzvērtīgu dotācijas aprēķināšanas kārtību pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm.

Apstiprinātie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un  vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes.

Noteikumi paredz, ka turpmāk valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātā izglītības iestāde saņems, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 31.maijam un 5.septembrim būs ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 27.maijā un 1.septembrī. Iepriekš bija noteikts, ka informācija jāsniedz vienu reizi gadā – līdz 5.septembrim, norādot bērnu un skolēnu skaitu 1.septembrī.

Valsts budžeta dotācija turpmāk tiks noteikta nevis vienreiz, bet divreiz gadā: periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz 31.decembrim, pamatojoties uz informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 27.maijā, un periodam no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.augustam, pamatojoties uz informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1.septembrī.

Jaunajā kārtībā noteikts, ka privātajai izglītības iestādei, kas īsteno profesionālās pamatizglītības programmas, valsts budžeta dotācijas saņemšanai nepieciešams noslēgt līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) vai attiecīgās nozares ministriju par valsts noteikto finansēto vietu skaitu līdz kārtējā gada 30.aprīlim. Iepriekšējā regulējumā līguma noslēgšanas termiņš bija 15.septembris.

Izmaiņas veiktas arī koeficientu noteikšanā.  Aprēķinot normēto skolēnu skaitu izglītības pakāpēs, 1.-4.klases skolēnu skaitam piemēros koeficientu 0,75. Ja administratīvajā teritorijā skolēnu skaits ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru vai mazāk, papildu koeficients skolēnu skaitam netiks piemērots.

Uzraudzības nodrošināšanai par dotācijas izlietojumu privātajām skolām līdz kārtējā gada 15.janvārim un 15.septembrim IZM vai attiecīgās nozares ministrijā jāiesniedz pārskats par dotācijas izlietojumu iepriekšējā periodā.

Jaunajā regulējumā noteikts, ka IZM vai attiecīgās nozares ministrija būs tiesīga grozīt izglītības iestādei noteikto valsts budžeta dotācijas apmēru, pārtraukt valsts budžeta dotācijas izmaksu, pieprasīt izglītības iestādei 30 dienu laikā atmaksāt valsts budžetā pedagogu atalgojumam neizlietoto finansējumu un atlīdzināt pedagogu atalgojumam nepamatoti izlietoto finansējumu.                                                                      

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu var iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40318146&mode=mk&date=2014-07-01