Publicēts 22 jūlijs 2014

Lai tiesiski sakārtotu īpašuma tiesību jautājumus un nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu pilnvērtīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vairākus IZM un augstskolu valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus nodos augstākās izglītības iestādēm un pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības.

Valdība šodien, 22.jūlijā, atļāva IZM nodot bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā 14 valsts nekustamos īpašumus, lai īstenotu likumā “Par Daugavpils Universitātes Satversmi” noteiktos uzdevumus  - nodrošinātu augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, veidojot intelektuālu bāzi reģiona harmoniskai attīstībai.

Tāpat valdība atļāva IZM nodot bez atlīdzības Vidzemes Augstskolas īpašumā valsts nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 25A, Valmierā, lai to izmantotu augstskolas funkcijas īstenošanai – studiju procesa un dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanai.

Savukārt Latvijas Universitātes īpašumā IZM bez atlīdzības nodos 17 valsts nekustamos īpašumus, lai nodrošinātu likumā “Par Latvijas Universitātes Satversmi” minēto uzdevumu izpildi - iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus humanitārajās, dabas, tehniskajās un sociālajās zinātnēs, kā arī organizēt atbilstošu tālākizglītību un interešu izglītību.

Valdība IZM arī atļāva Aizputes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nodot valsts nekustamo īpašumu “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums” Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un sporta stadionu. Pašvaldība nekustamo īpašumu un būvi izmantos komunālo pakalpojumu organizēšanai un Aizputes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanai. Tāpat arī iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstībai, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, kā arī palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, saimnieciskās darbības sekmēšanai Aizputes novada administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai.

Ja īpašumi vairs netiek izmantoti iepriekšminēto uzdevumu īstenošanai, augstskolām un pašvaldībai ir pienākums nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij.

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā” iespējams iepazīties šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40306266&mode=mk&date=2014-07-22

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā” iespējams iepazīties šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40317587&mode=mk&date=2014-07-22

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā” iespējams iepazīties šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40314137&mode=mk&date=2014-07-22

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums” Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā” iespējams iepazīties šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40300420&mode=mk&date=2014-07-22