Publicēts 29 jūlijs 2014

Zinātniskās darbības bāzes finansējums šogad ir 14,07 miljoni eiro, kas ir par 22% vairāk nekā pērn. Šogad finansējums otrajam pusgadam tika aprēķināts pēc jaunas kārtības, kas, pēc zinātnisko institūciju pārstāvju domām, ir caurspīdīgāka un vienkāršāka tās metodikā. Kā atzina izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, tiekoties ar zinātniekiem, šis ir solis pareizajā virzienā, lai izstrādātu visiem pieņemamu un vienlīdzīgu finansējuma aprēķināšanas kārtību, vienlaikus domājot par lielāku finansiālu atbalstu zinātnei nākotnē.

Ministre un Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji tikšanās laikā ar zinātnisko institūciju, augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjiem pārrunāja aprēķināto bāzes finansējumu zinātniskām institūcijām 2014.gadam.

Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar pērn novembrī Ministru kabinetā apstiprinātajos noteikumos Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” noteikto kārtību. Atbilstoši tai šogad pirmo reizi finansējuma aprēķināšanas kārtībā atsevišķi izdalīja humanitārās un sociālās zinātnes un eksaktās zinātnes. Finansējumu aprēķināja un piešķīra, balstoties uz tādiem kvantitatīvajiem rezultātu rādītājiem kā zinātniskajai pētniecībai piesaistītais ārējais finansējums, pasūtījuma pētījumu finansējums, publikāciju skaits un nodarbināto studentu (maģistrantu un doktorantu) skaits. Saskaņā ar jauno kārtību, institūts ar labākajiem rezultātu rādītājiem saņem augstāko attīstības koeficientu, pārējie proporcionāli mazāk.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa atzinīgi novērtēja, ka 2013.gadā Latvijas zinātnieki no Eiropas Savienības ietvarprogrammas un citiem starptautiskiem avotiem ir piesaistījušas 13,6 miljonus eiro, kas veido apmēram 7450 eiro uz vienu zinātniskā personāla vienību pilna laika izteiksmē. Tāpat Latvijas zinātnieki ir veikuši līgumdarbus par kopsummā 9,6 miljoniem eiro.  Pozitīvi vērtējams arī tas, ka arvien vairāk maģistrantu un doktorantu tiek iesaistīti zinātnisko institūciju darbā. Savukārt zinātnisko publikāciju un patentu skaits laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam sasniedzis 5662, kas ir vairāk nekā iepriekšējā periodā.