Publicēts 17 jūnijs 2014

Šodien, 17.jūnijā,  Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi.

Apstiprinātie noteikumi paver iespēju Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām  zinātniskajām  institūcijām partnerībā ar vismaz vienu institūciju no Norvēģijas izstrādāt un iesniegt projektu pieteikumu finansējuma saņemšanai ar saimniecisku darbību nesaistītu zinātnes projektu īstenošanai.

Šoreiz atbalsts, atšķirībā no Eiropas savienības struktūrfondu finansētiem zinātnes projektiem,  paredzēts tieši sociālo un humanitāro zinātņu projektu īstenošanai, kā arī sabiedrības veselības pētījumiem, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi. Prioritāri tiks atbalstīti pētniecības projekti, kas veido sinerģiju ar programmas stipendiju aktivitāti un paredz doktorantūras, maģistrantūras un bakalaura studiju studentu iesaisti pētniecības projektos, kā arī starpdisciplināri projekti.

Kopējais pētniecības aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir vairāk nekā 4,4 milj. eiro, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 3 992 000 eiro apmērā, savukārt Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir noteikt 443 556 eiro apmērā, līdz ar to  Norvēģijas valdības līdzfinansējums veido 92,5% no kopējās projekta summas. Vienam projektam paredzētais programmas līdzfinansējums ir plānots no 60 000 līdz 1 000 000 eiro.

Norvēģijas valdības finansējuma mērķis ir veicināt uz pētniecību balstītu zināšanu attīstību Latvijā, Norvēģijas un Latvijas pētniecības organizācijām sadarbojoties fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā. Līdz ar to tiks atbalstīti projekti, kas paredz veikt gan fundamentālus, gan rūpnieciskus pētījumus vai eksperimentālās izstrādes, veikt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un sniegt inovāciju  konsultācijas  pakalpojumus.

Projektu konkursu plānots izsludināt uzreiz pēc apstiprināto MK noteikumu stāšanās spēkā, lai pēc projektu starptautiskas izvērtēšanas jau 2015.gada sākumā zinātniskie institūti varētu uzsākt apstiprināto projektu īstenošanu. Apstiprinātie nosacījumi paredz, ka visām projekta aktivitātēm ir jābūt pabeigtām līdz 2017.gada 30.aprīlim, bet projektu īstenošanas termiņam ir jābūt vismaz 12 mēnešus garam.

Apstiprinātie MK noteikumi  nosaka kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūru programmas pētniecības aktivitātes īstenošanā. Konkursa nolikumā tāpat ir definētas  prasības projekta iesniedzējam un projektu  vērtēšanas kritēriji. Noteikumi arī  regulē divpusējās sadarbības nosacījumus starp Latvijas un Norvēģijas zinātniskajām institūcijām projektu  finansējuma saņemšanai.

Valdībā apstiprinātais MK  noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi" pieejams šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324680&mode=mk&date=2014-06-17