Publicēts 17 jūnijs 2014

Valdības sēdē šodien, 17.jūnijā, tika atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ierosinājums veikt grozījumus vairākos normatīvajos aktos, tādejādi nodrošinot trūkstošo finansējumu pedagogu darba samaksai par pedagogu kvalitātes pakāpēm.

2014.gadā nepieciešamie līdzekļi, lai nodrošinātu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksai. 2014.gada septembrim – decembrim, ir 816 370 eiro, savukārt 2015.gadam papildus nepieciešami 919 518 tūkstoši eiro. Tas tiks nodrošināts ministrijai pieejamo līdzekļu ietvaros, - veicot līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem, līdzekļus no dotācijām privātajām mācību iestādēm, kur izveidojies atlikums, novirzot pedagogu darba samaksai.

IZM izskatīšanai Valdības sēdē šodien, 17.jūnijā, iesniedza grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, rosinot piešķirt papildu finansējumu pedagogu atalgojumam. Atbilstoši MK 2013.gada 3.decembra sēdē nolemtajam IZM no 2014.gada 1.septembra jāuzsāk pedagogu darba samaksas diferenciācija atbilstīgi  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem. Tas nepieciešams, lai no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu piemaksas gan tiem pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi ieguvuši pēc ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, gan tiem,  kuri līdz šim nav ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi.

Projektā paredzēts, ka pedagogi, kas ieguvuši 3., 4. un 5. pakāpi, saņems fiksētas piemaksas attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro un 99,60 eiro apmērā par vienu pedagoga darba likmi. 

Lai nodrošinātu šo MK noteikumu grozījumu darbību, ir jāveic izmaiņas arī citos tiesību aktos. Tādēļ vienlaikus ar šo grozījumu projektu tiek virzīts MK noteikumu projekts „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”, grozījumi MK 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un  rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali starp ministrijām”.

Ar IZM rosināto normatīvo aktu projektiem ir iespējams iepazīties MK mājas lapā:
- Grozījumi MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316905&mode=mk&date=2014-06-17
- MK noteikumu projekts “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316907&mode=mk&date=2014-06-17
- Grozījumi MK noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316906&mode=mk&date=2014-06-17
- Rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali starp ministrijām” http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325448&mode=mk&date=2014-06-17