Publicēts 19 jūnijs 2014

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas Rēzeknē jaunbūves pamatos šodien, 19. jūnijā, uzsākot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rekonstrukciju, tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns,  ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāres vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

Skolas rekonstrukcijas projekts, ieguldot tajā vairāk nekā 12,1 miljonu eiro un uzlabojot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojuma, tika uzsākts 2012. gada nogalē, kad tehnikuma vadība  parakstīja vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” īstenošanu.
Īstenojot projektu, Latgales plānošanas reģionā būs mūsdienīga izglītības iestāde ar modernu infrastruktūru un mācību materiālo bāzi.  Projektā paredzēts rekonstruēt mācību korpusu, dienesta viesnīcu un uzbūvēt jaunu pārtikas laboratoriju,  nodrošinot šī ēku kompleksa pieejamību arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Skola iegūs jaunu, mūsdienīgu izskatu un labiekārtotu skolas apkārtni.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2015. gada augustā.

Ministrijas vadība šodien uz Rēzekni aizveda arī labu ziņu par to, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai no šā gada 1.septembra. Lai tas varētu notikt, tiks sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts un virzīts tālākai izskatīšanai valdībā. Ministrijas izveidotā novērtēšanas komisija ir atzinusi, ka skolas kvalitātes rādītāji atbilst noteiktajiem kritērijiem un tā kvalificējas kompetences centra statusa ieguvei: profesionālo kvalifikāciju ieguvušo skolas audzēkņu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtējums pēdējo divu gadu laikā nav bijis zemāks par noteikumos noteiktajām septiņām ballēm, no vidusskolas atskaitīto audzēkņu skaits nepārsniedz 8%.

Tāpat Austrumlatgales Profesionālā vidusskola sadarbojas gan ar darba devēju organizācijām un apvienībām, gan nozares komersantiem, nodrošinot būvdarbu, autotransporta, datorzinātņu, ēdināšanas, pārtikas produktu tehnoloģiju nozarēs strādājošo profesionālo tālākizglītību un pilnveidi. Skola veic arī reģionālā un nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra novērtēšanas funkcijas un vērtē arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences.

Līdz ar kompetences centra statusa ieguvi paredzēts mainīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas nosaukumu uz „Rēzeknes tehnikums”, kā to paredz Profesionālās izglītības likums.

 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola ir pirmā profesionālās izglītības iestāde Latgales reģionā, kuras darbības kvalitāte atbilst PIKC statusam. Pašlaik valstī ir 11 profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts PIKC statuss.

Profesionālās izglītības stiprināšana ir viena no IZM prioritātēm, kas tiek īstenota, attīstot profesionālās izglītības kompetences centrus un tādejādi nodrošinot kvalitatīvu profesionālo izglītību gan lielajās pilsētās, gan reģionos.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskola ir IZM padotības iestāde, kur mācās 1105 izglītojamie, no kuriem profesionālo vidējo izglītību iegūst 924 audzēkņi, apgūstot profesionālās prasmes  pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas, viesnīcu pakalpojumu, ēdināšanas pakalpojumu, būvdarbu, autotransporta, programmēšanas un datorsistēmu  izglītības programmās.

Foto: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/14271410998/in/photostream/