Publicēts 30 jūnijs 2014

Valsts zinātnisko institūtu vadītāji šodien, 30.jūnijā, apspriež Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānotos Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanas pasākumus laika posmam līdz 2015.gada 1.jūlijam.

Šie pasākumi ir nozīmīgi Latvijas zinātnisko institūciju stiprināšanai, jo, kā norāda Eiropas Komisija, zinātnes strukturālo reformu īstenošana, līdzšinējo ieguldījumu atdeves novērtējums un augstākās izglītības finansēšanas modeļa izmaiņu ieviešana būs par priekšnosacījumu, lai uzsāktu Eiropas Savienības fondu jaunā perioda aktivitātes augstākajā izglītībā un zinātnē.

Zinātnisko institūtu semināra mērķis ir iepazīstināt zinātnisko institūtu vadītājus ar IZM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam” plānotajiem pasākumiem Latvijas zinātnisko institūtu attīstības atbalstam. Šie pasākumi vērsti pētniecības koncentrāciju mazākā skaitā lielāku un spēcīgāku institūciju un pētniecības integrāciju ar izglītības un sektoru, kā to paredz Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (ZTAI) izvirzītie nozares politikas mērķi un uzdevumi Nacionālā attīstības plāna (NAP) mērķu sasniegšanai.

Mērķis ir uzlabot zinātnisko institūciju kvalitāti, stiprinot to pārvaldību un veidojot stimulējošu darba vidi, integrēt zinātnisko darbību ar augstāko izglītību, Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības vajadzībām, kā arī stimulēt zinātnisko institūciju konsolidāciju un spēcīgāku pētniecības organizāciju izveidošanu, tostarp apvienoties ar augstākās izglītības iestādēm un stiprināt pētniecībā balstītu izglītību.

Reformu pasākumi  ir izstrādāti ievērojot zinātnisko institūciju autonomijas principu un ietver zinātnisko institūciju iniciētās reformas, šo reformu atbalsta pasākumus, kā arī normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošana zinātnes nozarē un zinātniskās darbības monitoringa pilnveidi.

Zinātnisko institūciju iniciēto reformu atbalstam, kas ietver izcilības attīstību un pārvaldības uzlabošanu zinātnes nozarē, IZM ir sagatavojusi priekšlikumus divu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem finansētu programmu izveidei paredzot zinātnisko institūciju institucionālās izcilības attīstībai, veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, starptautiskā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanai un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem ar indikatīvo finansējumu 2014-2015.gadā 9 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar ZTAI pamatnostādnēm, nākošajā fondu plānošanas periodā šo reformu turpināšanai ir paredzēti 15 miljoni eiro.

Normatīvā regulējuma uzlabošanai zinātnes nozarē zinātnisko institūtu pārvaldības stiprināšanai IZM piedāvā palielināt minimālo zinātnieku skaitu zinātniskajos institūtos, kas saņem bāzes finansējumu, līdz 25, piešķirt bāzes finansējumu zinātnisko institūtu dibinātājiem un ieviest sasniedzamo rādītāju līgumus. Jau 2013.gadā bāzes finansējuma aprēķina kārtība tika pārskatīta, ieviešot skaidru sasaisti ar zinātniskās darbības rezultātiem, un, atbilstoši ZTAI politikas uzstādījumiem, izvirzot kā prioritātes zinātnes izcilību, saikni ar industriju un pētniecībā balstītu augstāko izglītību.

Papildus izmaiņām bāzes finansējuma piešķiršanas kārtībā IZM piedāvātie pasākumi ietver priekšlikumus kārtībai, kā tiek papildus finansēti izcili pētniecības projekti un izcila lietišķā pētniecība izmantojot zinātniskās darbības nodrošināšanas finansējumu.

Monitoringa sistēmas uzlabojumi nepieciešami, lai veicinātu uz rezultātiem orientētas plānošanas attīstību zinātniskajās institūcijās, ļautu novērtēt to darbības rezultātus un veidotu pamatu turpmākai zinātnes politikas veidošanai un plānošanai.

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ir pieejamas šeit: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file21796.doc