Publicēts 20 maijs 2014

Valdība šodien, 20.maijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka labvēlīgākus nosacījumus avansa saņemšanai zinātniskās infrastruktūras attīstības projektiem, kas tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Tādējādi tiek atviegloti zinātnes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanas nosacījumi, nodrošinot projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti. Pieņemtie noteikumu grozījumi sekmēs struktūrfondu finansējuma racionālus ieguldījumus, veicinot zinātnes rezultātu komercializāciju un inovatīvu risinājumu ieviešanu komercdarbībā.

Lai veicinātu projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti, IZM rosināja atbilstošajos MK noteikumos izslēgt normu, kas reglamentē zinātniskās infrastruktūras būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņu, kas bija priekšnoteikums, lai projekta īstenotājs varētu pretendēt uz avansu. IZM atbalsta detalizētu tehniskā projekta pārbaudi, tādējādi novēršot riskus projekta īstenošanas gaitā.

Atsakoties no prasības, ka  avansu var saņemt tikai tie projektu īstenotāji, kas triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir iesnieguši bankas izsniegtu avansa atmaksāšanas garantiju un būvvaldes akceptētu būvprojektu, tagad jaunu laboratoriju izbūvei un zinātnes tehnoloģiju iegādei uz avansu varēs pretendēt vairāki Latvijas ekonomikai nozīmīgi projekti pētniecības pakalpojumu sektorā. 

Labvēlīgākie avansa saņemšanas nosacījumi attiecināmi uz visiem zinātnes komercializācijas infrastruktūras  projektu  finansējuma saņēmējiem, ar kuriem ir noslēgta  vienošanos par projekta īstenošanu.

Patlaban aktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros tiek īstenoti astoņi zinātnes komercializācijas infrastruktūras  projekti, kuru kopējās izmaksas ir 57 357 213 eiro. Tie ir saistīti ar nukleārās medicīnas zinātniski pētnieciskā centra izveidi, starojuma izmantošanas pētījumiem un zināšanu pārnesi farmācijā, biotehnoloģijā un materiālzinātnē, aviācijas diagnostikas tehnoloģiju pētniecības infrastruktūras izveidi un zināšanu pārnesi aviācijas tehnoloģiju sektorā, komercdarbības attīstību kokrūpniecības pētniecības pakalpojumu sektorā un citi, kas vērsti uz augstas eksportspējas produktu ražošanas attīstību.

Ar valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu” var iepazīties MK mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40322136&mode=mk&date=2014-05-20