Publicēts 21 maijs 2014

Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmes Briselē, Beļģijā, ievaros otrdien, 20.maijā, izglītības un zinātne ministre Ina Druviete ar citu valstu izglītības ministriem apsprieda pārrobežu izglītības sniegtās iespējas un jaunos izaicinājumus.

Debatēs “Izglītība, šķērsojot robežas: jaunas iespējas un izaicinājumi” tika runāts par pārrobežu izglītības iespējām un izaicinājumiem, raugoties no nacionālās perspektīvas, kvalitātes nodrošināšanas lomu un ES iespējamo pienesumu dažādu pārrobežu izglītības formu veicināšanai, procesa vienkāršošanai un kvalitātes nodrošināšanas veicināšanai.

Latvija pozitīvi vērtē pārrobežu sadarbību kvalitātes nodrošināšanai, jo tā sekmēs gan labās prakses apmaiņu, gan savstarpēju uzticēšanos starp valstīm un institūcijām, kā arī sniegs plašākas iespējas indivīdiem mācīties un veidot savu karjeru.

Latvijas ieskatā debates jautājumu kontekstā atzīmējami divi elementi - indivīda, valsts un ES kopīgās izglītības telpas ieguvums un nepieciešamība šo jautājumu skatīt dažādu izglītības pakāpju perspektīvā - vispārējā izglītība, profesionālā izglītība un augstākā izglītība. Tāpat pārrobežu sadarbība ir veicināma mūžizglītības un interešu izglītības ietvaros. Katrā no šīm jomām noteikti konkrēti uzdevumi un veicamie darbi.

Vispārējā izglītībā līdz šim mazāk izskanējušais jautājums ir par diasporas izglītību, kur mūsdienu migrācijas apstākļos ikvienai valstij ir jānodrošina specifiskās izglītības sistēmas apguve diasporai. Latvija nodrošina valsts valodas apguvi aptuveni 22 valstīs, apmēram 100 nedēļas nogales skolās, tādējādi varētu dalīties pieredzē šajā jomā ar citām valstīm. 

Savukārt profesionālajā izglītībā Latvija vēl apgūst citu valstu pieredzi, jo īpaši Vācijas un Austrijas. Arī starp Latviju un Igauniju tiek īstenota sadarbība profesionālās izglītības jomā, tostarp, skolēnu un mācību spēku apmaiņa.

Runājot par augstāko izglītību, tika norādīts uz to, ka svarīgi veidot kopīgas studiju programmas, izmantojot “Erasmus+” programmas dotās iespējas. Būtiska arī kvalitātes nodrošināšana un diplomu savstarpējā atzīšana. Valsts uzdevums ir veidot augstākās izglītības telpu tādu, lai nodrošinātu katrai valstij nepieciešamos specialistus un augstākā izglītība un profesionālā izglītība sniegtu nodarbinātības iespējas.

Latvija ir paredzējusi atbalstu vairākām aktivitātēm, tostarp, lai nodrošinātu starptautisko mobilitāti, pārrobežu sadarbības pasākumus, pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi, iestāžu sadarbību un kopīgo studiju programmu izstrādi, augstākās izglītības un profesionālās izglītības starptautisko ekspertu aktivitātes, kā arī lai veicinātu pieaugušo izglītotāju starptautisko sadarbību.