Publicēts 22 maijs 2014

Valsts pētījumu programmu (VPP) 2014.-2017.gadam konkursam zinātniskās institūcijas iesniegušas  28 projektus sešos prioritārajos virzienos zinātnē.

Visvairāk – desmit projekti - iesniegti prioritārajā virzienā “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas”. Otrs populārākais virziens ir “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”, kur iesniegti astoņi projekti.

Prioritārajā virzienā “Vide, klimats un enerģija” ir iesniegti pieci projekti, bet virzienā “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana” – četri projekti. Vismazāk pieteikumu saņemti prioritārajos virzienos “Letonika” un “Sabiedrības veselība”, attiecīgi trīs un divi projekti. Jāpiebilst, ka vienu projektu var attiecināt uz vairākiem prioritārajiem virzieniem zinātnē.

Vislielākais finansējums pieprasīts prioritārajā virzienā “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas” – 14,7 milj. eiro. Virzienā “Letonika” saņemto projektu pieteikumu kopējais finansējums ir 2,6 milj. eiro. Iesniegto projektu kopējā summa ir 41 025 649 eiro, savukārt VPP īstenošanai pieejamais finansējums ir 20,1 milj. eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pabeigusi iesniegto projektu vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem. Visus iesniegtos projektus ir lūgts papildināt līdz 23.maijam.

Pēc papildinājumu saņemšanas nākamajai konkursa kārtai izvirzītajiem projektiem paralēli tiks veikta zinātniskā, kvalitātes un tautsaimnieciskā ekspertīze. Pirmo reizi šajā konkursā projektu pieteikumu zinātniskās kvalitātes vērtēšanai tiek piesaistīti ārvalstu eksperti.

Kā atzīst Maija Bundule, Latvijas Zinātnes padomes  (LZP) zinātniskā sekretāre, tik mazā valstī kā Latvija, kur VPP konkursā piedalās tās pašas zinātniskās institūcijas, kuru pārstāvji kā eksperti iekļauti LZP ekspertu komisiju locekļu sarakstā, ir grūti nacionālā līmenī atrast atbilstošas kvalifikācijas ekspertus VPP pieteikumu izvērtēšanai. Līdz ar to, lai novērstu interešu konfliktu, kas ir galvenā problēma vērtēšanas procesā, un nodrošinātu objektivitāti, nepieciešams VPP konkursam iesniegto projektu izvērtēšanai piesaistīt ārvalstu zinātniskos ekspertus.

Vērtējot projektu kvalitāti, uzmanība tiks vērsta uz projekta pārvaldību, t.sk. to, vai projektam ir izveidota stratēģiskās vadības grupa, kurā ir pasaulē atzīti zinātnieki un programmas tēmai atbilstoši tautsaimniecības eksperti. Tiks izvērtēts arī projektu ieguldījums nozares cilvēkresursu atjaunošanā.

VPP ir valsts pasūtījums starpnozaru zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktos valstij prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi veicināt šo nozaru attīstību un sekmēt lietišķos pētījumus tajās.