Publicēts 27 maijs 2014

2015.gada 27.un 28.aprīlī Rīgā pirmoreiz norisināsies piektā Āzijas – Eiropas Savienības valstu izglītības ministru konference (Asia-Europe Meeting of Ministers for Education –ASEM ME). Tās organizēšana bija viena no galvenajām tēmām, ko Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa šodien apsprieda tikšanās laikā ar Āzijas un Eiropas fonda (Asia-Europe Foundation – ASEF) izpilddirektoru Žangu Janu (Zhang Yan) un izpilddirektora biroja vadītāju Leoniju Nagaradžanu (Leonie Nagarajan).

Konferences darba kārtība tiks veidota, ņemot vērā līdzšinējās ASEM sadarbības jomas kā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un atzīšana, uzņēmējdarbības un industrijas iesaistīšana izglītībā, līdzsvarota mobilitāte un mūžizglītība, tostarp profesionālā izglītība un apmācība. Tikšanās laikā IZM arī pauda iniciatīvu Latvijas ciešākā sadarbībā un pieredzes apmaiņā ar Singapūru izglītības jomā, kas vienlaikus ir arī ASEF sekretariāta atrašanās vieta.

Āzijas un Eiropas fonds ir vienīgā pastāvīgā institūcija, ko dibinājusi Āzijas - Eiropas sanāksme (ASEM) un kuras uzdevums ir veicināt savstarpējo sapratni, kultūras, intelektuālos un humanitāros sakarus un sadarbību starp Āzijas un Eiropas valstīm. ASEF kopā ar aptuveni 700 partneru organizācijām līdz šim ir īstenojis vairāk nekā 600 projektu, galvenokārt konferences, seminārus un praktiskas nodarbības. Savukārt ASEM izveidota 1996. gadā kā  starpvaldību forums dialogam un sadarbībai, lai padziļinātu Āzijas un Eiropas attiecības, kā arī risinātu kopīgus politiskos, ekonomiskos, sociālos, kā arī kultūras jautājumus.

No š.g. 27. maija līdz 30.maijam Rīgā norisināsies 31. ASEF pārvaldnieku sanāksme, kurā piedalīsies 40 dalībvalstu pārstāvji un kurā plānots apspriest arī ar ASEM izglītības ministru konferences rīkošanu saistītos jautājumus. Šodien tikšanās laikā Ž.Jans pateicās Latvijas valdībai un IZM par izrādīto atbalstu un pauda gandarījumu par Latvijas aktīvo dalību ASEM. IZM atzinīgi novērtēja ASEF līdzšinējo pieredzi ASEM ministru konferences organizēšanā un dialoga veidošanā ar iesaistītajām pusēm.

Plānots, ka pirms piektās ASEM izglītības ministru sanāksmes norisināsies ASEF organizētā rektoru konference un studentu forums, kur tiks apspriesti, tostarp, jautājumi par sadarbību starp universitātēm un biznesa jomu. Minēto pasākumu rezultāti ierasti sniedz ieguldījumu arī ASEM izglītības ministru sanāksmes darba kārtībā. Latvijas interesēs ir turpināt stiprināt Āzijas un Eiropas valstu sadarbību minētajās četrās sadarbības jomās, un 2015.gadā Rīgā notiekošās ASEM izglītības ministru konferences darba kārtību veidot, balstoties uz sasniegto progresu šajās jomās un konsultācijām ar dalībvalstīm un iesaistītajiem partneriem, tai skaitā, ASEF, veicinot izglītības ministru diskusijas un redzējumu par turpmāko sadarbību.