Publicēts 28 maijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijas  (IZM), Ekonomikas ministrijas (EM) un Valsts Izglītības attīstības aģentūras organizētajā diskusijā pirmdien, 26.maijā, ministriju, uzņēmēju un nozares zinātnisko institūciju pārstāvji apsprieda viedās enerģētikas jomas turpmāko attīstību.  Viedā enerģētika ir viena no Latvijas Viedās specializācijas jomām.

Diskusijas pirmajā daļā ar politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā un ES Struktūrfondu 2014.-2020. gadā plānotajiem pasākumiem zinātnē iepazīstināja IZM, savukārt EM ziņoja par inovāciju un uzņēmējdarbības politikas turpmāko virzību.

Otrajā diskusijas daļā notika viedokļu apmaiņa par Latvijas konkurētspējas veicināšanu enerģētikas jomā apstākļos, kad pasaulē attīstās jaunas enerģijas ieguves tehnoloģijas. Diskusijas dalībnieki atzina, ka Latvijā labi attīstās atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana, t.sk. biogāzes ražošana, ko, piemēram, veiksmīgi izmanto ziemas siltumnīcu kompleksā “Mežvidi”. Mazāk iestrāžu ir ūdeņraža tehnoloģijās, kas šobrīd pasaulē kļūst arvien nozīmīgākas.

Izmaiņas nozarē ieviesīs brīvais tirgus, tas radīs nepieciešamību pēc inovācijām, kas vērstas uz specifisku produktu radīšanu. Notiks virzība uz elektrotīklu integrāciju un globalizāciju. Būs nepieciešams izstrādāt viedo elektrotīklu kontroli.

Latvijas zinātniekiem jau ir pieredze elektrotīklu pētniecībā, tāpēc diskusijas dalībnieki šo virzienu atzina par vienu no atbalstāmajām specializācijas jomām. Aktuāls pētniecības jautājums ir arī procesu efektivitātes palielināšana energoietilpīgās rūpniecības jomās, piemēram, metālapstrādē, celulozes ražošanā u.c.  

AS “Latvenergo” valdes loceklis Māris Kuņickis atzina, ka uzņēmums jau ilgstoši sadarbojas ar universitātēm, pasūtot nepieciešamos šauri specializētos pētījumus, ko apmaksā no uzņēmuma budžeta. Plašāku un nozīmīgāku pētījumu veikšanai būtu nepieciešams valsts atbalsts.

Lai veicinātu studentu sagatavotību darba tirgum un sniegtu iespēju jauniešiem iegūt nepieciešamo pieredzi, AS “Latvenergo” studentiem nodrošina  aptuveni 150 prakses vietas gadā. Prakšu pieejamības veicināšanai būtu nepieciešams finanšu instruments, kas sniegtu iespēju apmaksāt prakses laiku studentiem un veikt piemaksas prakšu vadītājiem uzņēmumos. Līdzīgs finanšu instruments būtu nepieciešams arī pašvaldībām, lai motivētu studentus pētīt vietējos elektrotīklus.

Iepriekš notikušas diskusijas un konsultācijas ar  nozares pārstāvjiem par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam šādās Viedās specializācijas jomās: „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”, „Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”. Diskusiju cikla noslēgumā tiks  izstrādāts Eiropas Komisijas rekomendācijām atbilstošs politikas instrumentu klāsts ES 2014. - 2020. gada  plānošanas perioda investīciju plānošanai.

Diskusiju darba materiāli pieejami šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/vieda_specializacija/

Latvijas Viedās specializācijas stratēģija ir izklāstīta „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” un pieejama šeit: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file21796.doc