Publicēts 20 oktobris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi un Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas MK noteikumos “Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi”. Jaunie noteikumi veicinās individualizētu pieeju skolēniem mācību sasniegumu uzlabošanai un iekļaujošas izglītības principa īstenošanu skolās.

Valdībā apstiprinātie noteikumi paredz šādas galvenās izmaiņas:

  • Atbalsts mācību rezultātu uzlabošanai. Skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums pārcelšanai nākamajā klasē, ir noteikts konkrēts laika posms atbalsta pasākumiem, piemēram, konsultācijām un individuālajam darbam un pēcpārbaudījumu kārtošanai. Precizēta arī kārtība un nosacījumi, kas 1. - 8. klasē skolēna atstāšanu uz otru mācību gadu paredz tikai vienu reizi.
  • Talantīgajiem skolēniem iespēja apgūt divu klašu mācību saturu vienā gadā. Šādu ierosinājumu varēs izteikt izglītības iestādes pedagoģiskā padome, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un izvērtējot katru gadījumu individuāli. Precizēta norma, kā skolēni vienā mācību gadā var apgūt arī nākamās klases mācību priekšmetu programmu saturu līdz attiecīgā mācību gada beigām.
  • Atbalsts pasākumi reemigrējušajiem skolēniem. Noteikumi paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus pamatskolas skolēniem, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī. Turpmāk skolai vismaz viena mācību gada garumā ir jānodrošina palīdzība latviešu valodas prasmju un zināšanu pilnveidei mācību priekšmetos “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”.
  • Palīdzība skolas maiņas gadījumā bērniem ar īpašām vajadzībām. Atbalsta pasākumi paredzēti arī gadījumos, ja skolēns no speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādē pāriet mācīties vispārējās izglītības iestādē, lai varētu sekmīgi apgūt mācību priekšmetu saturu un iekļauties jaunajā mācību vidē.
  • Pagarināts laiks izglītības ieguvei ģimenē. Izglītības programmas apguvi ģimenē turpmāk varēs īstenot līdz 6. klasei. Iepriekš tas bija iespējams tikai līdz 4. klasei.
  • Tiesības iegūt pamatizglītību nepilngadīgajiem trešās valsts valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kuriem nav likumīga pamata uzturēties Latvijā, laika posmā, kas noteikts brīvprātīgai izceļošanai. Plānots nodrošināt resocializācijas pasākumu kopumu, kas veicina spēju iekļauties sabiedrības noteiktajās normās.
  • Novērsti ierobežojumi bērnu, kas palikuši bez vecāku gādības, uzņemšanai izglītības iestādēs. Izslēgta līdz šim obligātā prasība pašvaldības dibinātā internātskolā uzņemt bāreņus, bez vecāku gādības palikušos un bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Tādējādi paplašinātas izglītības iespējas šiem bērniem un veicināta viņu integrēšana vispārizglītojošās skolās.
  • Vienlaikus mācīties iespējams tikai vienā vispārējās vidējās izglītības programmā. Noteikumi paredz, ka vispārējās izglītības iestādē skolēnu uzņem tikai vienā vispārējās vidējās izglītības vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmā, paredzot iespēju līdztekus tai apgūt arī arodizglītības programmu (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija) pēc pamatizglītības ieguves (mācību ilgums viens gads). Tādējādi tiek novērstas iespējas vienlaikus apgūt vairākas vispārējās izglītības programmas, izmantojot valsts budžeta līdzekļus.
  • Skolu tīkla sakārtošana. Noteikumi paredz arī sekmēt izglītības iestāžu institucionālā tīkla pilnveidi. Tajos noteikti minimālā skolēnu skaita kritēriji 10.klases atvēršanai. Reorganizējot vai likvidējot izglītības iestādi, turpmāk skolām būs pienākums ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš informēt skolēna vecākus vai skolēnu par šo lēmumu.

Jaunā kārtība turpinās Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikto pārmaiņu īstenošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Noteikumos tiek apvienoti divi iepriekš spēkā esoši Ministru kabineta noteikumi, tādējādi samazinot birokrātisko slogu. Ar noteikumu projektu varat iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40362627&mode=mk&date=2015-10-13