Publicēts 21 oktobris 2015

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB

 

Š. g. 19. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sniegusi  atzinumu par to , ka ir izpildītas visi nosacījumi un līdz ar to ir apstiprināts  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izstrādātais projekts “Proti un Dari”.  Šis ir pirmais apstiprinātais Izglītības  un zinātnes ministrijas pārziņā esošais Eiropas Savienības struktūrfondu  projekts 20014.-2020.gada plānošanas periodā.

Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 9 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. Īstenojot projektu,  plānojam  sniegt atbalstu apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

JSPA projektu īstenos sadarbībā ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, iesaistot arī   pašvaldību stratēģiskos partnerus – jauniešu organizācijas, sociālos dienestus, profesionālās asociācijas un amatniekus. 

Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā  un darba dzīvē. Individuālais darbs ar  jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodrošināts  9 mēnešu ilgā laika periodā, ietverot:

  • regulāru individuāls mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī),
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  • speciālistu konsultācijas,
  • dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos),
  • brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekts ir viens no Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” pasākumiem, lai īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus,  samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu un  novērstu jauniešu sociālo atstumtību.