Publicēts 27 oktobris 2015

Turpmāk sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija” (BSA) būs tiesības piešķirt doktora zinātniskos grādus ekonomikā un juridiskajā zinātnē, bet Rēzeknes Augstskolai – pedagoģijā. To paredz šodien, 27. oktobrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par promocijas tiesību piešķiršanu augstskolām.

BSA īsteno doktora studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” ar iegūstamo ekonomikas doktora zinātnisko grādu un “Juridiskā zinātne” ar tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskajā zinātnē. Savukārt Rēzeknes Augstskolā tiek īstenota doktora studiju programma “Pedagoģija”, kuru pabeidzot var iegūt doktora zinātnisko grādu pedagoģijā.

Promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem – augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē. Abas iepriekš minētās augstskolas ir izpildījušas visas nepieciešamās prasības.

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas jeb promocijas tiesības deleģētas kopumā 17 augstskolām dažādās zinātnes nozarēs.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”” ir pieejams MK mājaslapā [ārēja saite].