Publicēts 24 novembris 2015

IzglītībaValdības sēdē 24. novembrī apstiprināts finansējums jauna, kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai, ko Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros paredzēts īstenot līdz 2022. gada beigām. Kopējais pieejamais finansējums ir 14 miljoni eiro, tai skaitā ESF finansējums - nepilni 12 miljoni eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums - 2 miljoni eiro.

Apstiprinātie projekta noteikumi paredz, ka finansējuma saņēmējs būs Valsts izglītības satura centrs, kas īstenos projektu sadarbībā ar pašvaldībām, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu, kā arī ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas. Projektā tiks iesaistīti vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, augstskolu docētāji, eksperti no ārvalstu un starptautiskām institūcijām un nevalstiskās organizācijas, kas strādā izglītības jomā.

Turpmākajos gados ir paredzētas pārmaiņas pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību saturā, attīstot tādas kompetences kā mācīšanās mācīties, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, saziņa dažādās valodās, sociālā un pilsoniskā kompetence, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence, digitālā kompetence un kultūras izpratnes kompetence. Šo kompetenču apguve tiks integrēta visos mācību priekšmetos.

“Tā ir paradigmas maiņa izglītībā, ko nosaka mūsdienu dinamiskā un mainīgā pasaule. Globalizācijas procesi, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība ietekmē arī izglītību, un tai jāmainās līdzi laikam. Mums jāspēj izmantot mūsu zināšanas dažādās dzīves situācijās, pielāgoties tām. Mums jāapgūst jaunas prasmes, virzoties no fragmentētām zināšanām konkrētā disciplīnā uz izpratnes veidošanu par lietām un parādībām kopsakarībās, no informācijas uz kompetencēm,” uzsver IZM valsts sekretāres vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

Īstenojot projektu, tiks izstrādāti jauni vispārējās izglītības standarti un vadlīnijas, jauni metodiskie un mācību līdzekļi. Tiks izveidots jauns diagnosticējošo darbu un piloteksāmenu saturs un pedagogu profesionālās pilnveides programmās izglītoti 6000 pedagogu. Līdz pakāpeniskai jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanas uzsākšanai 2018.gadā to paredzēts aprobēt 80 skolās.

Jaunajā izglītības saturā ir akcentēts atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, tostarp mācību līdzekļu izstrāde vieglajā valodā un Braila rakstā vājredzīgajiem un neredzīgajiem bērniem.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) šajā mācību gadā jau ir uzsācis kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi. Jau notiek datorikas mācību programmu aprobācija, paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences attīstību skolēniem.

Ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumiem ir iespējams iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40360807&mode=mk&date=2015-11-24