Publicēts 10 decembris 2015

IzglīZaletības un zinātnes ministrijā ceturtdien, 10. decembrī, notika tikšanās, kurā speciālo skolu vadītāji aktīvi diskutēja par individualizētu pieeju mācību procesā, iekļaujošās izglītības atbalsta institūciju tīklu un pedagoģiski medicīnisko komisiju darbību.

Saistībā ar iekļaujošas izglītības veicināšanu kontekstā ar kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura izstrādi, aprobāciju un pakāpeniskas ieviešanu, paredzēts izstrādāt mācību līdzekļus skolēniem un metodisko materiālu pedagogiem, speciālo vajadzību diagnostikas instrumentāriju, sagatavot speciālistus darbam ar to. Plānots arī pilnveidot metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmu un speciālās izglītības iestāžu – attīstības centru funkcijas un darbību, kā arī uzlabot valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbības kvalitāti un nodrošināt profesionālās kompetences pilnveidi pedagoģiskajam un atbalsta personālam.

Saskaņā ar 2015./2016. mācību gada prioritātēm Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie atbalsta sistēmu iekļaujošas izglītības principa īstenošanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pilnveides, meklējot piemērotāko risinājumu metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izveidei skolēnu integrēšanai.

Prezentācijas:

"Speciālās izglītības iestādes un iekļaujošās izglītības atbalsta institūcijas: tīkls un funkcijas" (.pdf)

"Par plānotajām izmaiņām mācību saturā" (.pdf)

"Starptautiskā prakse iekļaujošas izglītības nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām" (.pdf)