Publicēts 05 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) veido jaunu mācību programmu digitālo prasmju apguvei. No 2015. gada 1.septembra paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu, kas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve.

IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa: “Pagājušajā gadā apstiprinātajās Izglītības attīstības pamatnostādnēs balstītais jaunais izglītības standarts akcentē digitālo kompetenču pilnveidi, sākot jau ar sākumskolas posmu. Tādēļ sadarbībā ar LIKTA, ar informātikas skolotāju asociāciju un darba devējiem esam atraduši veidu, kā kompetencēs balstītas pieejas ieviešanu digitālo prasmju pilnveidē varētu uzsākt jau līdz ar nākamā mācību gada sākumu, piedāvājot skolām šo pilotprojektu, kur informātiku mācītu integrēti, informātikas skolotājam nākot palīgā citu mācību priekšmetu skolotājiem. Pilotprojekts sāksies nākamgad, bet 2018./2019. mācību gadā datorprasmju apguve jau sākumskolā varētu kļūt par kompetenču pieejā balstītu standartu. Jauna standarta ieviešana nenotiek viena gada laikā., tādēļ šis projekts ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgai pilna apjoma kompetenču pieejā balstīta izglītības standarta ieviešanai no 2018.gada..”

“Esošā informātikas mācību standarta pārstrādi ir atbalstījuši 80% informātikas skolotāju, liecina rudenī veiktā aptauja. Domāju, ka uzsākot mācīt priekšmetu “Datorika” jau no pamatskolas pirmajām klasēm, mēs ne tikai būtiski uzlabosim jauniešu IKT prasmes, bet arī radīsim labvēlīgus priekšnosacījumus, lai nākotnē palielinātu Latvijas konkurētspēju globālajā tirgū. Šobrīd redzam, ka daļa jauniešu nav gatavi studijām IKT jomā, – faktiski 30-35% jauno IKT studentu mācības pamet jau pirmajā gadā. Tas liecina par to, ka nepieciešams ielikt zināšanu pamatus jau pamatskolā, nodrošinot katram vecuma posmam piemērotu mācību programmu gan datorikā, gan matemātikā un citos eksaktajos priekšmetos”, norāda LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

  • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu, kas atsevišķi būtu aprobējama 1.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu grupās;
  • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
  • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei, - skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kuru raksturo tendence apgūt tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu un izmantošanu citu mācību priekšmetu apguvē, tagad aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta arī algoritmiskās domāšanas attīstīšanai, programmēšanas un citu datorikas nozarei specifisku jautājumu apguvei.

Līdzdalībai projektā pašlaik pieteikušās 14 skolas, bet jau janvārī VISC ir paredzējis tikties gan ar pašvaldību izglītības pārvalžu, gan skolu pārstāvjiem un aicināt iesaistīties projektā arī citas skolas.

Mācību priekšmeta “Datorika” programmas paraugu aprobācijas nodrošināšanai ir izveidota darba grupa, izstrādāts darba grafiks, kurš paredz, ka līdz 1.maijam tiks izstrādāti mācību priekšmeta “Datorika” programmas paraugi. Aprobācijai pilotskolas varēs pieteikties no šā gada 1.marta līdz 1.jūnijam. Savukārt pedagogiem tiks piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, iespējas iepazīties ar lielākajiem nozares uzņēmumiem, kā arī papildināt izglītību augstskolā, apgūstot digitālās prasmes.

Valsts izglītības satura centra darba grafiks mācību priekšmeta Datorika programmas paraugu aprobācijas nodrošināšanai (.pdf)