Publicēts 19 janvāris 2016

petnieciba mikroskops 900x700Jauno zinātnieku pētniecības darbā un karjeras izaugsmē turpmāko astoņu gadu laikā plānots ieguldīt 64 miljonus eiro ES fondu finansējuma.  Šādu lēmumu, apstiprinot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus, 19. janvārī  pieņēma valdība. Ministrija plāno, ka jau šogad varētu tikt noslēgti jauno zinātnieku pētniecības projektu finansēšanas līgumi par kopējo summu 20 miljonu eiro apmērā.

IZM izstrādātie noteikumi turpmāk būs tiesiskais ietvars ES fondu finansētā pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanai. 54 miljoni eiro no piešķirtās summas ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6,4 miljoni eiro valsts budžeta finansējums, bet 3,2 miljoni eiro - privātais līdzfinansējums. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

“Lai arī pēdējos gados ar ES fondu atbalstu  ir  izveidojusies jauna pētnieku un doktorantu paaudze, tomēr paaudžu pēctecība zinātnes nozarē vēl joprojām ir izteikta problēma. Apzinoties, ka jaunajiem zinātniekiem ir nepieciešams atbalsts viņu individuālās karjeras attīstībai pēc doktora grāda iegūšanas, ministrija, piesaistot ES fondu finansējumu, ir izstrādājusi atbalsta instrumentu, kāds Latvijā līdz šim nav bijis. Latvijas zinātnei ir svarīgi arī jaunie zinātnieki, kuri doktora grādu ir ieguvuši ārvalstīs. Tā mēs veicināsim gan reemigrācijas procesus, gan sasaistīsim Latvijas zinātni ar pasaules zinātnes telpu,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Ņemot vērā šā ES fondu atbalsta veida novitāti Latvijā, apstiprinātie noteikumi ir plaši diskutēti un saskaņoti  ar ministrijas sociālajiem un sadarbības partneriem - Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Valsts zinātnisko institūtu asociāciju, darba devēju un uzņēmēju organizācijām,  kā arī ar  nozaru ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas valsts politikas plānošanā.

Finansējums pasākumam „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”tiks piešķirts ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedzot vienu projektu par visu plānoto finansējumu.

Galvenais VIAA uzdevums būs reizi gadā nodrošināt pētniecības pieteikumu atlases organizēšanu, vērtēšanu un atbalstīt projektu īstenošanu. VIAA būs jāapzina un jāiesaista programmā ārvalstu jaunie zinātnieki, un tie Latvijas jaunie zinātnieki, kas doktora grādus ieguvuši ārpus Latvijas, kā arī jāiesaista programmas dalībnieki pētniecības popularizācijā. Noteikumi paredz, ka VIAA ir jāsagatavo pieteikums līdzfinansējumam pēcdoktorantu mobilitātei un karjeras attīstībai no ES pētniecības un inovāciju apakšprogrammas “Apvārsnis 2020” [ārēja saite] Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumus varēs iesniegt jebkurā zinātņu jomā strādājošas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, nodarbinot pilna laika pētniecībā Latvijas vai ārvalstu jauno zinātnieku, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa. 

Viena pētniecības pieteikuma maksimālais apmērs ir 133 806 eiro, paredzot atbalstu trīs gadu periodā fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem, pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei, starptautiskajai  mobilitātei, kā arī  tehnoloģiju pārnesei un  tehnoloģiju tiesību aizsardzībai. Pēcdoktorants pētniecības darbu varēs īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalstu vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodrošinās pieeju zinātnes infrastruktūrai un atbilstošus cilvēkresursus.

Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī, ieskaitot nodokļus,  pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas  800 eiro  mēnesī, kā arī netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām.

Noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” pieejams šeit! [ārēja saite]