Publicēts 03 februāris 2016

LIKTA VISC 2Šodien, parakstot sadarbības memorandu, Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) vienojās veicināt izglītojamo digitālās kompetences veidošanu un speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības. Būtiskākais sadarbības mērķis ir veicināt IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē, jo pašreiz Latvijā vērojams izteikts šīs jomas darbaspēka trūkums.

“Mēs augstu novērtējam nozares pārstāvju ieinteresētību, vajadzības un atbalstu. 21.gadsimta sabiedrība prasa no cilvēka arvien augstāku kompetenču līmeni nekā agrāk, arī digitālās kompetences, kas ietver sevī gan zināšanas, gan prasmes, attieksmes un atbildību, tai skaitā izmantojot visdažādākos informācijas avotus ikdienā, kā arī pašiem radot jaunus inovatīvus risinājumus. Mūsdienās šāda mācību satura attīstība nav iedomājama bez nozares pārstāvju aktīvas līdzdalības un atbalsta,” skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

“IKT nozare uzrāda stabilu izaugsmi, vienlaikus uzņēmumi saskaras ar pastāvīgu darbaspēka trūkumu, kas ir lielākā problēma nozares straujākai attīstībai, tādēļ turpmākā sadarbība starp LIKTA un VISC būs īpaši nozīmīga, lai veicinātu IKT zināšanu integrāciju izglītības procesā, sasaisti ar darba tirgu. Skolēnu intereses veicināšana par šo jomu nākotnē būtiski uzlabos gan Latvijas darba tirgu, gan tautsaimniecību kopumā. Lielu lomu saredzam Datorikas kā priekšmeta ieviešanai visās vispārizglītojošās skolās jau no 1. klases,” uzsver Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.

Digitālo mācību līdzekļu un resursu pilnveide, mācību satura izstrāde atbilstoši IKT attīstības tendencēm, skolēnu motivēšana IKT karjerai, pedagogu digitālo prasmju uzlabošana ir tikai daži no jautājumiem, ar kuru palīdzību, aktīvi sadarbojoties Valsts izglītības satura centram (VISC) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai (LIKTA), nākotnē iespējams samazināt IKT speciālistu darbaspēka trūkumu. LIKTA un VISC kopīgi izstrādās arī pedagogu profesionālās pilnveides programmas jaunu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, ņemot vērā tehnoloģiju nepārtraukto mainību. Tāpat turpināsies iesāktais darbs mācību priekšmeta Datorikas programmu aprobācijas īstenošanā, mācību programmu pilnveidē, izmantojot aprobācijas rezultātus, veidojot vienotu izpratni gan izglītības iestādēs, gan sabiedrībā, ka matemātikā un datorikā apgūtās zināšanas un prasmes mūsdienās ir nepieciešamas ikvienam kā ikdienā, tā arī visas tautsaimniecības attīstībā.